PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D.

 
e-mail pmensik@kar.zcu.cz
phone  377635112
room  SP410
osobní stránky  http://zcu.academia.edu/PetrMen%C5%A1%C3%ADk

Publications

Monographies
 • Menšík, P.; Král, V.; Kohoutová, M.; Hložek, J. Strakonický hrad. Strakonice : Muzeum středního Pootaví, 2022. 79s. ISBN 978-80-907304-7-2.
 • Chvojka, O.; Kuna, M.; Menšík, P.; Křivánek, R.; Němcová, A.; Šálková, T.; Beneš, J.; Budilová, K.; Kloužková, A.; Koník, P.; Kovárník, J.; Majer, A.; Metlička, M.; Novák, J.; Pavelka, J.; Prokop, V.; Strouhalová, B.; Šída, P.; Zuber, J. Rituály ukončení a obnovy. Sídliště mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021. 447s. ISBN 978-80-261-1083-5.
 • Menšík, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Starková, L.; Kočár, P.; Kočárová, R.; Sůvová, Z.; Gersdorfová, Z.; Král, V.; Majer, A.; Šída, P. Kněží hora u Katovic. Pravěké a raně středověké výšinné sídliště a hradiště v jižních Čechách. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 307s. ISBN 978-80-261-0855-9.
 • Menšík, P.; Starková, L.; Král, V. Hradiště na Strakonicku. Předchůdci moderních opevněných sídel v pravěku a raném středověku z pohledu archeologie. Strakonice, 2019. 58s. ISBN 978-80-907304-2-7.
 • Peteleová, A.; Menšík, P. Pravěká hradiště na Tachovsku. Zněma podoby hradišť v průběhu času. Praha : Česká archeologická společnost – Spolek archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2018. 32s.
 • Menšík, P.; Král, V. "Kněží hora" u Katovic. Raně středověká pevnost nad řekou Otavou. 2017.
 • Menšík, P.; Král, V. "Kněží hora" u Katovic. Raně středověká pevnost nad řekou Otavou z pohledu archeologického bádání. Strakonice, 2017. 40s. ISBN 978-80-905572-5-3.
 • Hlásek, D.; Chvojka, O.; Šálková, T.; Fröhlich, J.; Houfková, P.; Kovačiková, L.; Majer, A.; Menšík, P.; Michálek, J.; Netolický, P.; Novák, J.; Pavelka, J.; Petřík, J.; Sosna, D. Vrcovice. Hradiště z počátku střední doby bronzové. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2015. 320s. ISBN 978-80-261-0413-1.
 • Menšík, P.; Krištuf, P.; Chvojka, O. Mohylová pohřebiště na okrese Tábor. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 215s. ISBN 978-80-7043-942-5.
Papers in journals
 • Menšík, P.; Metlička, M. Pravěké osídlení katastru obce Zbůch (okr. Plzeň–sever). Archeologie západních Čech, 2023, roč.14. č.1-2, s.139-166, ISSN 1804-2953.
 • Šída, P.; Menšík, P.; Prokop, V. Několik nových předneolitických lokalit z okolí Veselí nad Lužnicí. Povrchové průzkumy Vladimíra Prokopa. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2023, roč.36. č.neuveden, s.5-30, ISSN 0231-8237.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Prokop, V.; Bumerl, J. Nové pravěké nálezy z povodí střední Lužnice. Povrchové sběry a ojedinělé nálezy do roku 2022. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2023, roč.36. č.neuveden, s.5-30, ISSN 0231-8237.
 • Maledina, A.; Kučková, Š.; Menšík, P. Proteomické rozlišení kostí různých živočišných druhů. e-Monumentica, 2022, roč.2022. č.1-2, s.43-53, ISSN 2695-1622.
 • Kuna, M.; Němcová, A.; Šálková, T.; Menšík, P.; Chvojka, O. Deposition analysis and the hidden life of Bronze Age houses. Journal of Anthropological Archaeology, 2022, roč.67. č.September 2022, s.1-16, ISSN 0278-4165.
 • Čechura, M.; Menšík, P.; Bláhová, O.; Vatansever, A. Ojedinělý nález knižní spony ze Soběslavi, okr. Tábor. Archeologie západních Čech, 2022, roč.13. č.1, s.122-129, ISSN 1804-2953.
 • Chvojka, O.; John, J.; Král, V.; Menšík, P.; Průchová, E.; Nožinová, S.; Beneš, J. Mohylový pohřeb z počátku mladší doby bronzové u Předních Ptákovic (okr. Strakonice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2022, roč.35. č.2022, s.93-110, ISSN 0231-8237.
 • Šálková, T.; Vobejda, L.; Chvojka, O.; Beneš, J.; Vondrovský, V.; Kuna, M.; Křivánek, R.; Menšík, P.; Novák, J. Extensive archaeobotanical data estimate carrying capacity, duration, and land use of the Late Bronze Age settlement site Březnice (Czech Republic). Scientific Reports, 2022, roč.12. č.1, s.nestránkováno, ISSN 2045-2322.
 • Chvojka, O.; Kuna, M.; Menšík, P. Sídliště mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně a model uzavíracích rituálů. Archeologické výzkumy v Čechách 2021, 2022, roč.Neuveden. č.Supplément 122, s.19-20,
 • Chvojka, O.; Hlásek, D.; Fröhlich, J.; John, J.; Král, V.; Krištuf, P.; Menšík, P.; Michálek, J.; Pták, M.; Rychlík, M.; Vobejda, L. Ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bronzové dokumentované v jižních Čechách v letech 2017-2020. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2021, roč.34. č.neuveden, s.43-112, ISSN 0231-8237.
 • Menšík, P.; Stráník, D. Odešel Prof. PhDr. Evžel Neustupný, CSc.. Vlastivědný sborník - čtvrtletník pro regionální dějiny severních Plzeňska, 2021, roč.31. č.1, s.5-6,
 • Hložek, J.; Menšík, P. Rozhovor s kolegy a žáky o prof. Evženu Neustupném. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2021, roč.13. č.2, s.46-54, ISSN 2336-6346.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Beneš, J.; Prokop, V. Věčné pomezí? Dynamika osídlení v povodí Židovy strouhy v jižních Čechách v období tzv. zemědělského pravěku. Archeologie ve středních Čechách, 2021, roč.25. č.1, s.15-46, ISSN 1214-3553.
 • Krištuf, P.; Menšík, P.; Stráník, D. Tři ojedinělé bronzové nálezy z Kralovicka. Archeologie západních Čech, 2021, roč.12. č.1-2, s.6-14, ISSN 1804-2953.
 • Pavelka, J.; Šmejda, L.; Kučková, Š.; Menšík, P. Challenge to molecular archaeology—Sediments contaminated by allochthonous animal proteins. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 2020, roč.43. č.19-20, s.863-874, ISSN 1082-6076.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Mohylová pohřebiště starší a střední doby bronzové v jižních Čechách. Kontinuita nebo diskontinuita využívání pohřebních areálů?. SLOVENSKÁ ARCHEOLÓGIA. SUPPLEMENTUM 1. : Scientia antiquitatis est tamquam alter idem. Venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám., 2020, roč.68. č.Supplement 1, s.247-255, ISSN 1335-0102.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Vybrané artefakty z hradu ve Vimperku. Materiál z výzkumu Tomáše Durdíka v roce 2010. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2020, roč.33. č.neuveden, s.213-226, ISSN 0231-8237.
 • Šída, P.; Prokop, V.; Menšík, P. Několik nových předneolitických nálezů na středním toku Blanice na Benešovsku. Archeologie ve středních Čechách, 2019, roč.23. č.1, s.89-93, ISSN 1214-3553.
 • Čapek, L.; Menšík, P. Raně středověká keramika z hradiště Kněží hora u Katovic, okr. Strakonice. Archaeologia Historica, 2019, roč.44. č.1, s.357-381, ISSN 0231-5823.
 • Hložek, J.; Profantová, N.; Menšík, P. Železná jehlice z hradiště Kněží hora u Katovic (okres Strakonice) a obtížně datovatelné nálezy jehlic z výšinných sídlišť v širších souvislostech. Archaeologia historica, 2019, roč.44. č.2, s.1113-1125, ISSN 0231-5823.
 • Menšík, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Kočár, P.; Sůvová, Z.; Hošek, J. Die Höhensiedlung und der Burgwall Katovice „Kněží Hora“. Ein überregionales Zentrum im urzeitlichen und frühmittelalterlichen Südböhmen. Archäologisches Korrespondenzblatt, 2019, roč.49. č.4, s.573-592, ISSN 0342-734X.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Šálková, T.; Kuna, M. Tkalcovská závaží nebo podstavce pod rožně? Hliněná závaží ze sídelního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor) z pohledu archeologie a archeobotaniky. Archeologické rozhledy, 2019, roč.71. č.2, s.267-308, ISSN 0323-1267.
 • Menšík, P.; Gersdorfová, Z.; Prokop, V. Ojedinělý nález eneolitické kamenné sekery z Dubu u Kondrace. Pod Blaníkem, 2019, roč.23. č.2, s.10-11,
 • Chvojka, O.; Kuna, M.; Křivánek, R.; Menšík, P.; Šálková, T. Weaving Looms, Intentional Demolitions, Burnt Offerings? Trenchlike Features of the Urnfield Period in Central Europe. Archäologisches Korrespondenzblatt, 2019, roč.49. č.3, s.321-340, ISSN 0342-734X.
 • Menšík, P. Nález broušené kamenné sekery z Chabrovic (okr. Tábor). Výběr, 2019, roč.56. č.4, s.277-279, ISSN 1212-0596.
 • Menšík, P. Ojedinělý nález neolitické kamenné sekery z katastru Dražice u Tábora okr. Tábor. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2018, roč.126. č.3, s.155-167, ISSN 1803-1382.
 • Dobeš, M.; Hložek, J.; Menšík, P.; Světlík, I. Eneolitické kostrové hroby z Holubic, okr. Praha-západ. Příspěvek k pohřebnímu ritu kultury badenské v Čechách. Archeologické rozhledy, 2018, roč.70. č.4, s.507-525, ISSN 0323-1267.
 • Menšík, P. Eneolitické osídlení jižních Čech. Současný stav poznání. Musaica Archaeologica, 2018, roč.3. č.2, s.15-32,
 • Menšík, P. Nový nález „hromového klínu“ ze Železné Rudy, okr. Klatovy. Archeologie západních Čech, 2018, roč.9. č.1, s.29-31, ISSN 1804-2953.
 • Šída, P.; Menšík, P.; Prokop, V. Několik nových předneolitických lokalit z Jindřichohradecka. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2018, roč.31. č.Neuveden, s.5-23, ISSN 0231-8237.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Šída, P.; Prokop, V.; Bumerl, J. Nové pravěké a raně středověké nálezy na střední Lužnici. Povrchové sběry v letech 2014-2017. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2018, roč.31. č.Neuveden, s.25-44, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L.; Menšík, P.; Starková, L. Skalní hřbet Měcholupy u Blovic - Velká skála (Kámen) z pohledu archeologie. Archeologie západních Čech, 2018, roč.9. č.2, s.5-15, ISSN 1804-2953.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Houfková, P.; Šálková, T. K depotům měděných žeber ze starší doby bronzové v sídlištním kontextu: Depot z Kučeře (okr. Písek) pohledem archeologie a archeobotaniky. Archeologické rozhledy, 2018, roč.70. č.2, s.195-238, ISSN 0323-1267.
 • Dobisíková, M.; Hložek, J.; Menšík, P. Několik poznámek k možnostem interpretace hrobu únětické kultury z Holubic, okr. Praha-západ. Acta Musei Nationalis Pragae, 2018, roč.72. č.1-2, s.29-36, ISSN 2570-6845.
 • Menšík, P.; Procházka, M.; Král, V. Der frühmittelalterliche Burgwall „Kněží hora“ bei Katovice, Kr. Strakonice. Ein überregionales Zentrum mit Hinweisen auf „fremde“ Kontakte. Fines Transire, 2018, s.265-275. ISSN 1868-2308.
 • Menšík, P. Dvě významná výročí jihomoravské archeologie. 180 let od narození Františka Vildomce. 20 let od úmrtí Vědomila Vildomce. Studia Archaeologica Brunensia, 2018, roč.23. č.2, s.5-8,
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. An Overview of Southern Bohemian Hilltop Settlements from Prehistory to the Late Middle Ages. Archaeologia Lituana, 2018. s.34-61.
 • Chvojka, O.; Fröhlich, J.; John, J.; Jiřík, J.; Král, V.; Menšík, P.; Michálek, J.; Pták, M. Ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bronzové dokumentované v jižních Čechách v letech 2013-2016. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2017, roč.30. č.neuveden, s.97-157, ISSN 0231-8237.
 • Menšík, P.; Metlička, M.; Hrubá, H.; Hrubý, J.; Augustýnová, M. Současný stav poznání hradiště Babina-Dolní Hradiště a Koryta v povodí řeky Střely. Archeologie západních Čech, 2017, roč.13. č.neuveden, s.19-27, ISSN 1804-2953.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Hrad Věžka a jeho odkryv v rekonstruovaných fototabulkách Václava Uchytila. Castellologica bohemica, 2017, roč.17. č.neuveden, s.315-412, ISSN 1211-6831.
 • Menšík, P.; Šálová, M. Mohylové pohřebiště u Skrýchova na Táborsku. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2017, roč.125. č.2, s.84-90, ISSN 1803-1382.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Dobisíková, M.; Tomášek, P. Ein versorgtes Schädeltrauma aus dem Bereich der Aunjetitzer Kultur. Ein versorgtes Schädeltrauma aus dem Bereich der Aunjetitzer Kultur. Zu einem Grabfund aus Holubice (okr. Praha-západ / CZ). Archäeologisches Korrespondenzblatt, 2017, roč.47. č.4, s.475-488, ISSN 0342-734X.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Možnosti identifikace elit doby bronzové v jižních Čechách na příkladu výšinných lokalit. Živá archeologie - REA, 2017, roč.19. č.neuveden, s.16-21, ISSN 1213-1628.
 • Menšík, P. Půlstoletí Pavla Vařeky. Hláska, 2017, roč.28. č.3, s.41-44, ISSN 1212-4974.
 • Čapek, L.; Menšík, P.; Netolický, P.; Vladař, J.; Hrubá, H. Archeologický výzkum na parcele čp. 159 v Jungmannově ulici v Přešticích, okr. Plzeň-jih a vyhodnocení souboru pravěkých a středověkých artefaktů. Archeologie západních Čech, 2017, roč.12. č.neuveden, s.68-92, ISSN 1804-2953.
 • Menšík, P.; Menšík, J. Několik nových mohylových pohřebišť na dolním toku Lužnice. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2017, roč.54. č.1, s.29-35, ISSN 1212-0596.
 • Menšík, P.; Procházka, M.; Král, V. Cyklus kořeny XXXVII - Archeologický výzkum hradiště „Kněží hora“ u Katovic v roce 2017. Současný stav poznání. Katovický zpravodaj, 2017, s.7.
 • Menšík, P.; Menšík, J.; Prokop, V. Nová pravděpodobně opevněná poloha u Hodonic na Bechyňsku. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2016, roč.53. č.4, s.263-267, ISSN 1212-0596.
 • Menšík, P.; Procházka, M. Nález solitérních žárových hrobů při předstihovém archeologickém výzkumu v prostoru Plzně-Lochotína. Archeologie západních Čech, 2016, roč.11. č.neuveden, s.115-119, ISSN 1804-2953.
 • Menšík, P.; Peterková, E. Neobvyklý soubor broušené kamenné industrie z hradiště Mříč – Dívčí Kámen v jižních Čechách. Archeologie západních Čech, 2016, roč.10. č.Neuveden, s.39-44, ISSN 1804-2953.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Sedmdesát let Jiřího Fröhlicha. Castellologica bohemica, 2016. s.241-242. ISSN 1211-6831.
 • Šálová, M.; Chvojka, O.; Menšík, P. Pravěká mohyla u Maršova (okr. Tábor). Příspěvek ke starší době bronzové na Táborsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2016, roč.29. č.neuveden, s.87-97, ISSN 0231-8237.
 • Bumerl, J.; Chvojka, O.; Menšík, P. Pravěké nálezy z prostoru "vlkovských" pískoven u Veselí nad Lužnicí (okr. Tábor). Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2016, roč.29. č.neuveden, s.7-27, ISSN 0231-8237.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Hroby kultury kulovitých amfor z katastru obce Pečky, okr. Kolín. Archeologie ve středních Čechách, 2016.
 • Menšík, P.; Král, V. Cyklus Kořeny XXXIV - Archeologický výzkum hradiště „Kněží hora“ u Katovic v roce 2016. Katovický zpravodaj, 2016. s.8-9.
 • Menšík, P.; Militký, J. Dva nové nálezy římských mincí z povodí řeky Lužnice - Planá nad Lužnicí (okr. Tábor) a Nětěchovice (okr. České Budějovice). Numismatický sborník, 2016, roč.29. č.2, s.245-248, ISSN 0546-9414.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Kovové depoty starší a počátku střední doby bronzové v jižních Čechách a možnosti jejich interpretace. Živá archeologie - REA, 2016, roč.18. č.neuveden, s.37-42, ISSN 1213-1628.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Vykopávky na hradu Šelmberku v letech 1940-1943. Rukopisné poznámky Františka Lískovce. Castellologica bohemica, 2016, roč.13. č.nečíslováno, s.377-390, ISSN 1211-6831.
 • Menšík, P.; Procházka, M. Archeologický výzkum mohyly a domu kůlové konstrukce ve Velkém Přítočně, okr. Kladno. Studia Archaeologica Brunensia, 2016, roč.21. č.2, s.75-90, ISSN 1805-918X.
 • Carda, M.; Hložek, J.; Kasl, F.; Menšík, P. Nedostavěný hrad u Stanu?. Hláska, 2016, roč.27. č.1, s.6-7, ISSN 1212-4974.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Prokop, V.; Šída, P. Nové doklady pravěkého a raně středověkého osídlení na středním toku Blanice na Benešovsku. Archeologie ve středních Čechách, 2016, roč.20. č.1, s.91-102, ISSN 1214-3553.
 • Menšík, P. 60 let od úmrtí archeologa, historika a učitele Františka Lískovce. Ročenka Husitského muzea v Táboře, 2015, s.112-113.
 • Šmejda, L.; Hložek, J.; Menšík, P.; Metlička, M. Archeologický výzkum opevnění lokality Hradiště u Plzně v letech 2012 a 2013. Archeologie západních Čech, 2015, roč.9. č.neuveden, s.25-43, ISSN 1804-2953.
 • Dobeš, M.; Hložek, J.; Menšík, P.; Světlík, I. Hrobové nálezy badenské kultury z Holubic, okr. Praha-západ. Archeologické rozhledy, 2015.
 • Menšík, P.; Šálová, M. Mohylové pohřebiště u Skrýchova na Malšicku. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2015.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Nové archeologické výzkumy a nálezy k době bronzové v jižních Čechách. Kučeř – depot žeber. Zprávy České archeologické společnosti. Výzkumy v Čechách 2014, 2015, s.31-32.
 • Maxová, E.; Menšík, P.; Hložek, J. Otázka antropofagie doby bronzové na území Čech. Zamyšlení nad problematikou. Živá archeologie - REA, 2015, roč.17. č.neuveden, s.20-26, ISSN 1213-1628.
 • Menšík, P. Archeologický výzkum valového ohrazení u Radětic na Bechyňsku. Archeologie západních Čech, 2015, roč.9. č.neuveden, s.59-69, ISSN 1804-2953.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Dva opevněné objekty u Bernartic (Okres Písek). K otázce jejich vztah, funkční interpretace a souvislostí. Archaeologia historica, 2015, roč.40. č.2, s.493-505, ISSN 0231-5823.
 • Král, V.; Limburský, P.; Menšík, P. Polished Stone Tools of the Early Bronze Age in Bohemia. Archäologisches Korrespondenzblatt, 2015, roč.45. č.3, s.335-343, ISSN 0342-734X.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Dobisíková, M. Pohřby a další nálezy lidských kostí v objektech z mladší doby bronzové na katastru obce Kněžívka, okr. Praha-západ. Studia Archaeologica Brunensia, 2015, roč.20. č.2, s.77-93, ISSN 1805-918X.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Prokop, V.; Zavřel, P. Nové pravěké a raně středověké nálezy na střední Lužnici. Povrchové sběry v letech 2010-2014. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2015, roč.28. č.Neuveden, s.19-33, ISSN 0231-8237.
 • Menšík, P.; Procházka, M. Poklad bronzových žeber od Kučeře. Milevský zpravodaj, 2015, s.6.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Nové nálezy žeber ze starší doby bronzové z jižních Čech. Studia Archaeologica Brunensia, 2014, roč.19. č.1, s.95-111, ISSN 1805-918X.
 • Čapek, L.; Menšík, P.; Prokop, V. Drobná středověká keramická plastika atypického koníčka z Pohnání, okr. Tábor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2014, s.397-405. ISSN 0231-8237.
 • Král, V.; Menšík, P. Předstihový záchranný výzkum v Žitíně u Kokořova, okr. Plzeň-jih. Zhodnocení terénní situace. Archeologie západních Čech, 2014, roč.8. č.nečíslováno, s.42-55, ISSN 1804-2953.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Prokop, V.; Novák, J.; Šálková, T.; Fröhlich, J.; Michálek, J. Sídliště z mladší doby bronzové ve Zhoři na Táborsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2014, roč.27. č.nečíslováno, s.69-85, ISSN 0231-8237.
 • Menšík, P. „Hromové klíny“ ze sbírky Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2014, roč.122. č.3, s.156-159, ISSN 1803-1382.
 • Hlásek, D.; Chvojka, O.; Jiráň, L.; Menšík, P.; Brožák, J.; Čibera, J.; Kovačiková, L. Hradiště „Kozí vrch“ u Všemyslic, Okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2014, roč.27. č.-, s.51-67, ISSN 0231-8237.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Archeologické památky a nálezy z pravěku a raného středověku na Táborsku. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2014, roč.122. č.4, s.193-210, ISSN 1803-1382.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Štaffen, Z.; Gersdorfová, Z.; Procházka, M. Zaniklý lom v předpolí hradu Příběničky. K otázkám požnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu. Archaeologia historica, 2014, roč.39. č.2, s.539-547, ISSN 0231-5823.
 • Menšík, P.; Gersdorfová, Z.; Prokop, V. Ojedinělý nález eneolitické kamenné sekery z Dubu u Kondrace. Archaeologie západních Čech, 2014, roč.8. č.nečíslováno, s.34-36, ISSN 1804-2953.
 • Menšík, P. Anotace absolventských prací katedry archeologie ZČU v Plzni za roky 2010 a 2011 souvisejících s oblastí západních Čech. Archelogie západních Čech, 2014. s.170-178. ISSN 1804-2953.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Příspěvek k interpretaci broušeného artefaktu z hradu Týřova. Archeologie západních Čech, 2014, roč.7. č.neuveden, s.46-50, ISSN 1804-2953.
 • Menšík, P. Výzkum halštatského žárového pohřebiště v Rybově Lhotě v roce 1947. Výběr, 2014, roč.51. č.1, s.27-31, ISSN 1212-0596.
 • Menšík, P. Mohylová pohřebiště a tzv. mohylové útvary na Jindřichohradecku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2013, roč.26. č.Neuveden, s.5-24, ISSN 0231-8237.
 • Říha, J.; Brejchová, D.; Menšík, P.; Koscelník, P.; Chvojka, O. Možnosti využití nedestruktivních analýz na bázi RTG záření v archeologii. AntropoWebzin, 2013, roč.2013. č.3, s.111-119, ISSN 1801-8807.
 • Menšík, P. Příspěvek k nálezové situaci při výzkumu mohylníku v Dražičkách v letech 1939-1941. Výběr, 2013, roč.50. č.1, s.5-20, ISSN 1212-0596.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Křivánek, R.; Menšík, P. Zaniklá vápenná pec v širším předpolí hradu Příběničky na Táborsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2013, roč.26. č.Neuveden, s.237-248, ISSN 0231-8237.
 • Hložek, J.; Baierl, P.; Kasl, F.; Menšík, P.; Procházka, M. Liškův hrad, okr. Plzeň-jih. Nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce. Archaeologia historica, 2013, roč.38. č.2, s.399-414, ISSN 0231-5823.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Nové geodetické zaměření zaniklého bezprostředního hospodářského a provozního zázemí Kozího Hrádku, okr. Tábor. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2013, roč.121. č.3, s.147-151, ISSN 1803-1382.
 • Gersdorfová, Z.; Menšík, P. Odešel prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.. Husitský Tábor, 2013, s.229-231.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Nález bronzové jehlice a náramku od Sepekova na Písecku. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2013, roč.121. č.1, s.8-13, ISSN 1803-1382.
 • Menšík, P. Stručná charakteristika broušené kamenné industrie kultury zvoncovitých pohárů v Čechách a na Moravě. Archeologie západních Čech, 2013, s.92-111. ISSN 1804-2953.
 • Menšík, P. Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech. Minerál, 2013, roč.21. č.4, s.347-367, ISSN 1213-0710.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Sídlištní, pohřební a výrobní areály v Holubicích, okr. Praha-západ. Od pohřebiště badenské kultury k výrobnímu areálu doby římské. Rekonstrukce a experiment v archeologii, 2013, roč.15. č.2, s.13-18, ISSN 1213-1628.
 • Menšík, P.; Prokop, V.; Chvojka, O. Nová mohylová pohřebiště na Táborsku zjištěná povrchovou prospekcí v letech 2011 - 2013. Výběr, 2013, roč.50. č.3, s.165-172, ISSN 1212-0596.
 • Funk, L.; Menšík, P. Drobný početní žeton ze Soběslavi na Táborsku. Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2012, roč.49. č.1, s.83-84, ISSN 1212-0596.
 • Lutovský, M.; John, J.; Menšík, P.; Šálková, T.; Chvojka, O.; Thomová, Z. Hradiště Svákov u Soběslavi. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2012, roč.2012. č.25, s.133-164, ISSN 0231-8237.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Hrady Příběnice a Příběničky jako součást zaniklé kulturní krajiny. Rekonstrukce a experiment v archeologii - Živá archeologie, 2012, roč.14. č.1, s.29-35, ISSN 1213-1628.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Opustil nás prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc.. Výběr, 2012, roč.49. č.4, s.277-278, ISSN 1212-0596.
 • Baierl, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Menšík, P. Aplikace nedestruktivních archeologických metod na katedře archeologie v Plzni. AntropoWebzin, 2012, roč.2012. č.2, s.107-118, ISSN 1801-8807.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Zaniklá fortifikace (?) v lese Borečný u obce Rataje na Bechyňsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2012, roč.2012. č.25, s.179-192, ISSN 0231-8237.
 • Menšík, P.; Chvojka, O.; Prokop, V.; Šída, P. Nové doklady pravěkého a raně středověkého osídlení na středním toku Lužnice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2012, roč.2012. č.25, s.5-41, ISSN 0231-8237.
 • Menšík, P.; Sládek, V. Středověké sídlo u Okrouhlé na Milevsku. Několik poznámek k historii průzkumu. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2011, roč.119. č.3, s.140-154, ISSN 1803-1382.
 • Funk, L.; Menšík, P. Původ a význam početních žetonů aneb jeden vzácný příklad ze Soběslavi na Táborsku. Kuděj, 2011, roč.12. č.1, s.139-150, ISSN 1211-8109.
 • Menšík, P. Nové nálezy rolniček u Chýnova. Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2011, roč.48. č.4, s.256-258, ISSN 1212-0596.
 • Menšík, J.; Menšík, P.; Prokop, V. Archeologické doklady osídlení Mladé Vožice v pravěku a raném středověku. Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2011, roč.48. č.3, s.163-171, ISSN 1212-0596.
 • Rak, M.; Funk, L.; Hložek, J.; Marková, S.; Menšík, P.; Nenutil, J.; Netolický, P. Historický a archeologický výzkum městského hřbitova ve Stříbře. Kuděj, 2011, roč.12. č.2, s.31-50, ISSN 1211-8109.
 • Menšík, P. Několik poznámek k archeologickému výzkumu v Táboře v letech 1935 - 1936. Výběr, 2011, roč.48. č.2, s.73-80, ISSN 1212-0596.
 • Funk, L.; Menšík, P. Netypický štípaný artefakt z Jílové u Prahy. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2011, roč.119. č.2, s.83-87, ISSN 1803-1382.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Kamenná industrie období eneolitu a její možné širší symbolické souvislosti na příkladu obj. 214 z Velkých Přílep. Rekonstrukce a experiment v archeologii - Živá archeologie, 2011, roč.12. č.1, s.54-57, ISSN 1213-1628.
 • Menšík, P. Ojedinělá nádoba kultury se šňůrovou keramikou z bernartic u Milevska (?). Archeologie ve středních Čechách, 2011, roč.15. č.2, s.781-783, ISSN 1214-3553.
 • Menšík, J.; Menšík, P. Josef Švehla - 150. let výročí narození. Výběr - Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2011, roč.48. č.1, s.53-54, ISSN 1212-0596.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Možnosti elektrické odporové metody na příkladu vrcholně a pozdně středověkých památek dochovaných v lesním prostředí. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč.2011. č.4, s.15-26, ISSN 1802-0364.
 • Hložek, J.; Křivánek, R.; Menšík, P. Kozí hrádek, okr. Tábor. Předhradí nebo hospodářské zázemí?. Archaeologia historica, 2011, roč.36. č.1, s.223-242, ISSN 0231-5823.
 • Maxová, E.; Menšík, P. Dokumentace raně středověkého mohylového pohřebiště u Bechyňské Smolče. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2011, roč.24. č.1, s.191-207, ISSN 0231-8237.
 • Menšík, P. Mohylová pohřebiště na Pelhřimovsku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2011, roč.24. č.1, s.317-324, ISSN 0231-8237.
 • Prokop, V.; Menšík, P.; Šída, P. Nové doklady předneolitického osídlení Táborska. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010, roč.23. č.1, s.5-24, ISSN 0231-8237.
 • Menšík, P. Zhodnocení neolitického a eneolitického osídlení Českokrumlovska. Stručná charakteristika vývoje v jižních Čechách. Acta Fakulty filozofické, 2010, roč.10. č.4, s.26-47, ISSN 1802-0364.
 • Menšík, P. Regionální badatel Josef Burian a jeho soupis památek. Výběr - Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2010, roč.47. č.4, s.265 - 269, ISSN 1212-0596.
 • Chvojka, O.; John, J.; Menšík, P.; Frána, J.; Křivánek, R. Hradec u Nuzic (okr. České Budějovice) : hradiště na soutoku Lužnice a Židovy strouhy. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010, roč.23. č.1, s.53-71, ISSN 0231-8237.
 • Menšík, P. Nálezy broušené kamenné industrie v mladších pravěkých kulturách v jižních a západních Čechách. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2010, roč.118. č.2, s.84-90, ISSN 1803-1382.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Pravěké a raně středověké osídlení na Malšicku u Tábora. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010, roč.23. č.1, s.143-154, ISSN 0231-8237.
 • Hložek, J.; Menšík, P. : "Hromové klíny" z Kozího Hrádku na Táborsku aneb "účinné" zajištění hradu před přírodní pohromou, nebo starší pravěké sídliště?. Kuděj, 2009, roč.11. č.1, s.63-73, ISSN 1211-8109.
 • Funk, L.; Menšík, P. Nález římské mince z Roztěže u Kutné Hory. Archeologie ve středních Čechách, 2009, roč.13. č.1, s.345-346, ISSN 1214-3553.
 • Menšík, P.; Nováková, V. Archeologické poznání katastru obce Drahnětice. Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2009, roč.46. č.4, s.249-257, ISSN 1212-0596.
 • Chvojka, O.; Frána, J.; John, J.; Menšík, P. Dva depoty ze starší doby bronzové v areálu mohylového pohřebiště u Nové Vsi (okr. Český Krumlov). Archeologické rozhledy, 2009, roč.61. č.4, s.607-636, ISSN 0323-1267.
 • Funk, L.; Menšík, P. Pražské groše od Chýnova a Soběslavi. Výběr, 2009, roč.46. č.3, s.227-230, ISSN 1212-0596.
 • Funk, L.; Menšík, P. Pražský groš Václava IV. od Klenovic. Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 2009, roč.46. č.4, s.294-297, ISSN 1212-0596.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Nové kovové nálezy z povodí středního a dolního toku Lužnice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2009, roč.22. č.1, s.137-146, ISSN 0231-8237.
 • Menšík, P. Mladohradištní pohřebiště v Šebířově. Výběr, 2008, roč.45. č.3, s.183-186, ISSN 1212-0596.
 • Menšík, P. Mohylová pohřebiště v povodí řeky Lužnice mezi městy Soběslav a Sezimovo Ústí. Výběr, 2008, roč.45. č.2, s.83-98, ISSN 1212-0596.
Chapters in a book
 • Menšík, P. Hradiště doby bronzové - Burgwälle der Bronzezeit. Atlas pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách - Atlas der vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle in Böhmen, Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2019, s.40-41. ISBN 978-80-7581-022-9.
 • Menšík, P. Hradiště starší a střední doby bronzové - Burgwälle der älteren und mittleren Bronzezeit. Atlas pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách - Atlas der vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle in Böhmen, Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2019, s.42-43. ISBN 978-80-7581-022-9.
 • Menšík, P. Hradiště Mladší a pozdní doby bronzové (chronologický vývoj). Atlas pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách - Atlas der vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle in Böhmen, praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2019, s.48-49. ISBN 978-80-7581-022-9.
 • Menšík, P. Hradiště mladší a pozdní doby bronzové - Burgwälle der jüngeren und späten Bronzezeit. Atlas pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách - Atlas der vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle in Böhmen, Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2019, s.46-47. ISBN 978-80-7581-022-9.
 • Menšík, P. Hradiště starší a střední doby bronzové (chronologický vývoj) - Burgwälle der älteren und mittleren Bronzezeit (chronologische Entwicklung). Atlas pravěkých a raně středověkých hradišť v Čechách - Atlas der vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle in Böhmen, Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2019, s.44-45. ISBN 978-80-7581-022-9.
 • Menšík, P.; Plzák, J. Grodzisko „Kněží hora“ koło Katovic (region południowych Czech) w świetle lotniczego skaningu laserowego. Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologie, Warszawa : Fundacja Res Publica Multietnica, 2018, s.279-288. ISBN 978-83-946496-6-1.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Procházka, M. Kučeř (okr. Písek) - depot žeber. Nové české depoty doby bronzové. Hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013. Díl 1-2, České Budějovice - Praha - Plzeň : JU České Budějovice - ARÚ Praha - ZČM Plzeň, 2017, s.30-32, 32-40. ISBN 978-80-7394-655-5.
 • Gersdorfová, Z.; Menšík, P.; Plzák, J. Boseň (okr. Mladá Boleslav). Archeologické výzkumy Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, 2016. s.6-9.
 • Procházka, M.; Menšík, P. Archeologický výzkum Rokycany, ulice Kotelská. Archeologické výzkumy Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň : Západočeská univerzita, 2016, s.16-18.
 • Menšík, P.; Chvojka, O. Mažice (okr. Tábor). Archeologické výzkumy Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, 2016. s.12-13.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Kučeř (okr. Písek). Archeologické výzkumy Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, 2016. s.10-11.
 • Čapek, L.; Menšík, P. Letecké laserové skenování a jeho využití ke studiu archeologických nemovitých památek v lesním komplexu Bezinský na katastru obce Rataje (okr. Tábor). Archeologie a letecké laserové skenování krajiny, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.99-110. ISBN 978-80-261-0194-9.
 • Nenutil, J.; Rak, M.; Friedl, L.; Funk, L.; Hložek, J.; Marková, S.; Menšík, P.; Netolický, P. Archeologický výzkum na Městském hřbitově ve Stříbře. Exhumace obětí II. světové války předpoklady, východiska, výzkum, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.79-81. ISBN 978-80-261-0086-7.
Papers in Proceedings
 • Menšík, P.; Hložek, J.; Ławrynowicz, O. Prehistoric and Early Medieval fortified settlemennts and High Medieval castles on the Bohemian -Bavavian bordenland: means of war, power, or symbols of strength?. In Oblicza Wojny. 2023. s.13-40.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Šálková, T. Hierarchie der bronzezeitlichen Siedlungen in Südböhmen. In Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 106. Langenweißbach : BEIER & BERAN, 2023, s.297-308. ISBN 978-3-95741-195-2.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Pípa z Hýskova, okr. Beroun.. In Na stopě (pre)historie jihozápadních Čech 5. Sborník přátel k životnímu jubileu Jana Anderleho. Plzeň : Petr Mikota, 2021, s.51-55. ISBN 978-80-87170-83-0.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Frühbronzezeitliche Grabhügelbestattungen in Südböhmen. In Fines Transire. Rahden : Verlag Marie Leidorf,, 2020, s.41-49. ISBN 1868-2308978-3-89646-224-4.
 • Metlička, M.; Menšík, P. Frühmittelalterliche Grabhügelfelder in Südwestböhmen. In Fines Transire. Rahden : Verlag Marie Leidorf, 2020, s.129-136. ISBN 1868-2308978-3-89646-224-4.
 • Chvojka, O.; Kuna, M.; Menšík, P.; Šálková, T.; Křivánek, R. Březnice u Bechyně (okr. Tábor). Sídelní areál se žlabovitými objekty z mladší doby bronzové. In Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská. 2020. s.77-90. ISBN 978-80-8196-036-9.
 • Menšík, P.; Stráník, D. Broušená kamenná industrie ze sbírek muzea v Mariánské Týnici, okr. Plzeň-sever. In Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 4. Sborník přátel k životnímu jubileu Vladimíra Prokopa. Plzeň, 2020, s.45-50. ISBN 978-80-87170-79-3.
 • Menšík, P. Ojedinělý nález bronzové sekery ze Stříbra (okr. Tachov). In Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 3. Sborník přátel k životnímu jubileu Zdeňka Procházky. Plzeň : Petr Mikota, 2019, s.53-55. ISBN 978-80-87170-69-4.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Continuity and Discontinuity of Hill-top Settlements in Southern Bohemia. In Fortifications, defence systems, structures and features in the past. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 7th – 9th June 2017. Zagreb : Institute of Archaeology Zagreb, 2019, s.7-24. ISBN 978-953-6064-47-2.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Starková, L. Vorgeschichtliche Burgwälle und Höhenfundstellen im südböhmischen Bereich des Böhmerwaldes. In Fines Transire 28. 2019, s.95-120. ISBN 1868-2308.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P. Úvod do problematiky dokumentace tzv. valečovského „městečka“, k. ú. Boseň, okr. Mladá Boleslav. In Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2. Sborník přátel k životnímu jubileu Petra Rožmberského. Plzeň, 2018, s.41-49. ISBN 978-80-87170-51-9.
 • Menšík, P.; Procházka, M.; Starková, L. Mohylovité objekty u Malých Kyšic na Kladensku. In Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2. Sborník přátel k životnímu jubileu Petra Rožmberského. Plzeň, 2018, s.61-70. ISBN 978-80-87170-51-9.
 • Procházka, M.; Menšík, P.; Hložek, J. Knowledge of Disappeared Villages in Bohemia from Early Middle Ages till 20th Ćentury. In SREDNJOVJEKOVNA NASELJA U SVJETLU ARHEOLOŠKIH IZVORA. Zbornik radova drugog međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju Zagreb, 2. – 3. lipnja 2015. Zagreb : Matica hrvatska, 2017, s.15-25.
 • Menšík, P. Reflections on the issue of Eneolithic settlement in southern Bohemia. In Fines Transire 26. 2017, s.209-220. ISBN 1868-2308.
 • Chvojka, O.; Hlásek, D.; Menšík, P. Mitteleuropäische Kontakte der südböhmischen Bronzezeit. In Fines Transire 26. 2017. s.133-145. ISBN 1868-2308.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Osídlení doby bronzové v povodí středního toku řeky Lužnice. In Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. 2. Díl. Materiály z XIII. Mezinárodní konference „Popelnicová pole a doba halštatská“. Brno : Archeologický ústav AV ČR, 2016, 2016, s.67-74. ISBN 978-80-7524-003-3.
 • Hložek, J.; Kocanda, R.; Menšík, P.; Procházka, M.; Ventrubová, E. Rekonstruktionen mittelalterlicher Gebäude auf der Burg Pořešín, Kr. Český Krumlov. In Fines Transire 25. Rahden : Verlag Marie Leidorf, 2016, s.215-222. ISBN 1868-2308978-3-89646-220-6.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Trnka, R. Möglichkeiten der baulichen Rekonstruktion eines urnenfelderzeitlichen Webstuhls. In Fines Transire 25. Rahden : Verlag Marie Leidorf, 2016, s.205-209. ISBN 1868-2308978-3-89646-220-6.
 • Menšík, P.; Chvojka, O. Massenfunde vorgeschichtlicher tönerner Webgewichte in der Tschechischen Republik. In Fines Transire 24. 2015. s.191-207. ISBN 1868-2308978-3-89646-219-0.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Bauopfer im mittelalterlichen Böhmen. In Fines Transire 24. 2015. s.271-280. ISBN 1868-2308978-3-89646-219-0.
 • Menšík, P. Pazourek jako skalpel aneb první operace v pravěku. In Způsoby přizpůsobování. Role adaptace ve vývoji (nejen) lidského druhu. Sborník abstraktů a příspěvků z 16. Výjezdního interdisciplinárního semináře v Nečtinech 19. – 22. ledna 2015. 2015, s.147-154. ISBN 978-80-261-0451-3.
 • Menšík, P.; Chvojka, O. Massenfunde vorgeschichtlicher tönerner Webgewichte in der Tschechischen Republik. In Fines Transire 24. 2015.
 • Limburský, P.; Menšík, P.; Král, V. Broušená kamenná industrie z hrobů starší doby bronzové z Vliněvsi. In Keď bronz vystriedal meď. Zborník príspevkov z XXIII. medzinarodného sympózia „Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku“. 2015, s.309-314. ISBN 978-80-89315-93-2.
 • Čapek, L.; Holata, L.; Menšík, P.; Baierl, P.; Hrdlička, J.; Procházka, M.; Říha, J.; Savková, J. Interdisciplinary research on artefacts: archaeometric study of pottery and phosphate soil analysis in deserted medieval villages. In Fines Transire 23. 2014. s.95-104. ISBN 1868-2308.
 • Chvojka, O.; John, J.; Fröhlich, J.; Michálek, J.; Hlásek, D.; Menšík, P. Vývoj dokumentace pravěkých a raně středověkých hradišť v jižních Čechách. In ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s.143-154. ISBN 978-80-87311-43-1.
 • Baierl, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Menšík, P. Využití geofyzikálních metod Katedry archeologie v Plzni v lesním prostředí v letech 2011–2012. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec. České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2013. s.7-15. ISBN 978-80-87311-43-1.
 • Menšík, P. Raně středověká mohylová pohřebiště na Táborsku. Některé výsledky zjištěné na základě povrchového průzkumu v letech 2008–2010. In Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s.207-213. ISBN 978-80-87311-43-1.
 • John, J.; Menšík, P.; Hložek, J.; Čapek, L.; Baierl, P. Application of non-destructive archaeological methods in research of prehistoric and medieval monuments in the South Bohemia. In Archaeological Prospection : proceedings of the 10th International Conference on Archaeological Prospection. Vienna, 2013, s.55-56. ISBN 978-3-7001-7459-2.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Příspěvek k otázce interpretace lokalit Skalice a Hradiště u Sepekova. In ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s.113-122. ISBN 978-80-87311-43-1.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Kozí hrádek (okr. Tábor). Úloha vody v každodennosti i obraně hradu. In ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s.137-142. ISBN 978-80-87311-43-1.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Nováková, V. Die Wasserversorgung der Burg Kozí hrádek (Kr. Tábor) im Alltag und im Verteidigungsfall. In Fines Transire 22. 2013. s.229-236. ISBN 1868-2308.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Archeologie modernity jako prostředek poznání nedávné minulosti. In 14. ročník Výjezdního interdisciplinárního semináře v Nečtinech 14.-17.1.2013 : Hranice světa - hranice poznání. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s.49-53. ISBN 978-80-261-0214-4.
 • Chvojka, O.; John, J.; Menšík, P. Neue Erkenntnisse zu den vor- und frühgeschichtlichen Burgwällen in Südböhmen. In Fines Transire 21. Rahden : Verlag Marie Leidorf, 2012. s.85-101. ISBN 1868-2308.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Neue Erkenntnisse an den Burgen Příběnice und Příběničky, Kreis Tábor. In Fines Transire 21. Rahden : Verlag Marie Leidorf, 2012, s.239-253. ISBN 1868-2308.
 • Menšík, P. Úvod do problematiky hliněných napodobenin broušené industrie. In Otázky neolitu a eneolitu 2011. Mikulov ; Olomouc : [Regionální muzeum Mikulov] ; [Archeologické centrum Olomouc], 2012, s.101-106. ISBN 978-80-86989-19-8.
 • Milsimerová, B.; Čulíková, L.; Menšík, P.; Starková, L. Zaniklá kulturní krajina středověku a novověku ve světle dálkového průzkumu. In Konstruování minulosti. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, s.75-90. ISBN 978-80-261-0164-2.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Od přírodního řádu ke kulturní krajině a zpět?. In Nový světový (ne)řád. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.45-47. ISBN 978-80-261-0211-3.
 • Menšík, P. První etapa archeologického výzkumu pravěkých a raně středověkých movitých a nemovitých památek na Táborsku. In Opomíjená archeologie 2007-2008. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. s.106-111. ISBN 978-80-7043-923-4.
 • Menšík, P. Mohylová pohřebiště na Táborsku. In Archeologické výzkumy v jižních Čechách. 21. České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2008. s.33-58. ISBN 978-80-86260-94-5.
Posters, Lectures
 • Menšík, P.; Chvijka, O. Tonbearbeitung und -verwendung während der Urnenfelderzeit in Süd- und Westböhmen. 2024.
 • Menšík, P. Archeologie "temna" bez písemných pramenů. Poznání pravěku v jihozápadních Čechách. 2024.
 • Hložek, J.; Kasl, F.; Menšík, P. Zur Beziehung zwischen mittelalterlichen Burgen und Geländebefunden im Zusammenhang mit dem Bergbau in West- und Südböhmen. 2024.
 • Chvojka, O.; Jiráň, L.; Menšík, P.; Metlička, M.; Šálková, T.; Zirngibl, B. Einheit über die Grenze. Indikatoren der wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen der Urnenfelderzeit im böhmisch-bayerischen Raum. 2023.
 • Král, V.; Menšík, P.; Hložek, J.; Vatansever, A. Rare metal finds from central Otava region from Early Bronze Age to Early Medieval Age in last 10 years. 2023.
 • Král, V.; Chvojka, O.; Menšík, P. Erinnerung an Kolleginnen und Kollegen, die in den letzten drei Jahren verstarben und die sich mit unserem Interessengebiet befasst haben: Jan Michálek, Marie Zápotocká, Pavel Šebesta, Ladislav Šmejda. 2023.
 • Chvojka, O.; Jiráň, L.; Menšík, P. Jednota přes hranici. Indikátory ekonomických a sociálních vztahů epochy popelnicových polí v česko-bavorském prostoru. 2023.
 • Chvojka, O.; Jiráň, L.; Kuna, M.; Menšík, P.; Šálková, T.; Zimgibl, B. Einheit über die Grenze. Siedlungsformen und Depositionen der Urnenfelderzeit im böhmisch-bayerischen Raum als Indikator für wirtschaftliche und soziale Beziehungen.. 2023.
 • Menšík, P. Katovice - prezentace hradiště z raného středověku. 2022.
 • Šálková, T.; Budilová, K.; Novák, J.; Pavelka, J.; Majer, A.; Kovárník, J.; Strouhalová, B.; Vobejda, L.; Komárek, O.; Marešová, P.; Křivánek, R.; Kuna, M.; Menšík, P.; Chvojka, O.; Beneš, J. Reconstruction settlement zones. Acquisition of plant resources in the Late Bronze Age settlement area Březnice (South Bohemia) areound 1000 BC. 2022.
 • Menšík, P.; Král, V. Hradiště "Kněží hora" u Katovic. 2022.
 • Křivánek, R.; Chvojka, O.; Kuna, M.; Menšík, P.; Šálková, T. Contribution of geophysical measurements into the interdisciplinary project at the atypical Late Bronze Age settlement site at Březnice, South Bohemia. 2022.
 • Chvojka, O.; Kuna, M.; Menšík, P. Sídliště mladší doby bronzové v Březnici u Bechyně a model uzavíracích rituálů v době popelnicových polí(?). 2022.
 • Hložek, J.; Ławrynowicz, O.; Menšík, P. Romboidalne groty strzał z grodziska koło Němětic a problematyka upadku wczesnośredniowiecznej obronnej siedziby możnowładczej na pograniczu czesko-bawarskim. 2022.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Bláhová, O.; Reischig, D.; Vatansever, A.; Král, V. Rombické šipky z hradiště Němětice v historických, archeologických a technologických souvislostech. 2021.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Ławrynowicz, O. Gród i zamek na pograniczu czesko-bawarskim w wiekach średnich jako narzędzia wojny i władzy. 2021.
 • Menšík, P. Katovice. Pravěké a raně středověké výšinné sídliště a hradiště. Archeologický výzkum v letech 2016-2019. 2020.
 • Šálková, T.; Budilová, K.; Kovárník, J.; Koník, P.; Pavelka, J.; Chvojka, O.; Kuna, M.; Menšík, P. Grinding Stones as a Universal Kitchen Boardsof the Late Bronze Age. 2020.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Weaving looms, intentional demolitions, burnt offerings...? A new look at rituals in the life of Bronze Age settlements. Presentation of research project. 2019.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Krištuf, P. Současný stav poznání mohylových pohřebišť starší doby bronzové v jižních Čechách. 2019.
 • Metlička, M.; Menšík, P. Frühmittelalterliche Hügelgräberfelder in Südwestböhme. 2019.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Šálková, T. Hierarchie der bronzezeitlichen Siedlungen in Südböhmen. 2019.
 • Menšík, P.; Chvojka, O. Frühbronzezeitliche Hügelgräberfelder in Südböhmen. 2019.
 • Šálková, T.; Novák, J.; Budilová, K.; Komárek, O.; Koník, P.; Kovárník, J.; Pavelka, J.; Beneš, J.; Křivánek, R.; Kuna, M.; Menšík, P.; Chvojka, O. Weaving looms, Intentional Demolitions, Burnt Offerings…? Trenchlike Features of the Urnfield Period in Central Europe by the wiev of archaeo-environmental analysis. 2019.
 • Menšík, P. Doba bronzová v jihozápadních Čechách a Bavorsku. 2019.
 • Menšík, P. Doba bronzová v jihozápadních Čechách a Bavorsku. 2019.
 • Menšík, P. Jižní Čechy v raném středověku. 2019.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Starková, L. Vor- und frühgeschichtliche Burgwälle und Höhenfundstellen auf der Süd- und Westseite des Böhmerwaldes. 2018.
 • Menšík, P.; Procházka, M. Early Medieval Landscape and Burials in Southwestern Bohemia. 2018.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Šálková, T. Weaving looms, intentional demolitions, burnt offerings...? Trench-like features of the Urnfield Period in Central Europe. 2018.
 • Čapek, L.; Menšík, P. Raně středověká keramika z hradiště „Kněží hora“ u Katovic okr. Strakonice. 2018.
 • Menšík, P.; Král, V. Kněží Hora u Katovic. Archeologický výzkum raně středověké pevnosti. 2018.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Šálková, T.; Křivánek, R. Březnice u Bechyně – sídelní areál se žlabovitými objekty z mladší doby bronzové. 2018.
 • Menšík, P. Hradiště Katovice z pohledu archeologie. 2018.
 • Král, V.; Menšík, P. Katovice - Kněží hora. Průzkum hradiště 2016-2018. 2018.
 • Menšík, P. Elita v pravěku. 2018.
 • Menšík, P. Jihozápadní Čechy a Bavorsko v době bronzové. 2018.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Continuity and discontinuity of hilltop settlements in Southwest Bohemia. 2017.
 • Peteleová, A.; Menšík, P. Okrouhlé Hradiště, okr. Tachov. Změny podoby hradiště v průběhu času. 2017.
 • Dobisíková, M.; Hložek, J.; Menšík, P. Několik poznámek k možnostem interpretace hrobu únětické kultury z Holubic, okr. Praha-západ. 2017.
 • Menšík, P. Prezentace studia archeologie na FF ZČU v Plzni. 2017.
 • Menšík, P.; Procházka, M.; Král, V. Die prähistorischen und frühmittelalterlichen Burgwälle „Kneží hora“ bei Katovice. Neue Erkenntnisse aus der Forschungssaison 2016. 2017.
 • Procházka, M.; Hložek, J.; Menšík, P. Předhradí hradu Ralsko – otázka podoby hospodářského zázemí. 2017.
 • Král, V.; Militký, J.; Menšík, P. Neue Einzelfunde römischer Münzen im Gebiet um Strakonice im südböhmischen Kontext. 2017.
 • Menšík, P.; Procházka, M.; Hložek, J. Continuity and discontinuity of hilltop settlements in South Bohemia. 2017.
 • Menšík, P. Kněží hora - po stopách minulosti. 2017.
 • Menšík, P. Aktuální stav poznání období eneolitu jižních Čech na základě rozboru keramických souborů. 2017.
 • Král, V.; Menšík, P. Katovice "Kněží hora". Nová zjištění v roce 2016. 2017.
 • Menšík, P. Katedra archeologie FF ZČU v Plzni - možnosti studia 3. 2017.
 • Hrubá, H.; Menšík, P. Katedra archeologie FF ZČU v Plzni - možnosti studia 1. 2017.
 • Hrubá, H.; Menšík, P. Katedra archeologie FF ZČU v Plzni - možnosti studia 2. 2017.
 • Menšík, P. Das Äneolithikum in Südböhmen. Eine Reflexion der Belege für dauerhafte Besiedlung, Importe, Kontakte und kulturelle Einflüsse.. 2016.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Romaničke crkve u južnoj Češkoj, kao primjer sakralizacije krajolika. 2016.
 • Menšík, P.; Procházka, M. Das Äneolithikum in Südböhmen. Besiedlung, Importe, Kontakte und kulturelle Einflüsse. 2016.
 • Menšík, P. Kněží hora známá a neznámá. 2016.
 • Bumerl, J.; Vondrovský, V.; Krivánek, R.; Prokop, V.; Divišová, M.; Menšík, P.; Šálková, T.; Chvojka, O. Komplexní výzkum neolitického sídliště u Mažic a nové poznatky o pravěkém osídlení Na Třeboňsku a Veselsku. 2016.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Jehlancovitá závaží z objektů sídlištního a výrobního areálu z mladší doby bronzové u Březnice (okr. Tábor). 2016.
 • Menšík, P. Současný stav poznání neolitu a eneolitu našich zemí. 2016.
 • Menšík, P.; Procházka, M. Středoevropské kontakty v období eneolitu jižních Čech. 2016.
 • Chvojka, O.; Hlásek, D.; Menšík, P. Mitteleuropäische Kontakte der südböhmischen Bronzezeit. 2016.
 • Menšík, P. Pazourek jako skalpel aneb první operace v pravěku. 2015.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Nové archeologické výzkumy a nálezy k době bronzové v jižních Čechách. Kučeř – depot žeber.. 2015.
 • Chvojka, O.; Houfková, P.; Menšík, P.; Šálková, T.; Procházka, M. Depot ze starší doby bronzové z Kučeře ve světle archeologického a environmentálního průzkumu. 2015.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Starková, L. Hrádek u Purkarce v kontextu staveb Karla IV.. 2015.
 • Bumerl, J.; Menšík, P.; Divišová, M.; Vondrovský, V.; Šálková, T.; John, J.; Prokop, V.; Chvojka, O.; Beneš, J. Nově registrovaná neolitická sídliště v jižních Čechách. 2015.
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Trnka, R. Möglichkeiten der baulichen Rekonstruktion eines bronzezeitlichen Webstuhls. 2015.
 • Hložek, J.; Kocanda, R.; Menšík, P.; Procházka, M. Die Burg Pořešin. Denkmalschutz und Rekonstruktion. 2015.
 • Procházka, M.; Menšík, P.; Hložek, J. Metodologija i doprinos arheologije srednjovjekovnih naselja u Češkoj tijekom 20. i početkom 21. stoljeća. 2015.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Pravěké "zbraně" jako symbol ochrany ve středověku a novověku. 2014.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Bauopfer im mittelalterlichen Böhmen. 2014.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Massenfunde tönerner Webgewichte in der Bronzezeit - ihre Funktion und Interpretation. 2014.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P. Dva opevněné objekty u Bernartic (okr. Písek). K otázce jejich vztahu a funkčního zaměření.. 2014.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Osídlení doby bronzové v povodí středního toku řeky Lužnice. 2014.
 • Hložek, J.; Gersdorfová, Z.; Menšík, P.; Procházka, M.; Štaffen, Z. Zaniklý těžební areál v předpolí hradu Příběničky. K otázce možnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu. 2013.
 • Limburský, P.; Menšík, P.; Král, V. Broušená kamenná industrie starší doby bronzové z Vlíněvsi. 2013.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Archeologie modernity jako prostředek poznání nedávné minulosti. 2013.
 • John, J.; Menšík, P.; Hložek, J.; Čapek, L.; Baierl, P. Application of non-destructive archaeological methods in research of prehistoric and medieval monuments in the South Bohemia. 2013.
 • Petr, L.; Čapek, L.; Menšík, P.; Hložek, J. Středověké osídlení jižních Čech na základě palynologického průzkumu kulturní krajiny v okolí Kozího hrádku a zaniklé vesnice Prochod. 2013.
 • Chvojka, O.; John, J.; Fröhlich, J.; Hlásek, D.; Menšík, P.; Michálek, J. Příklady moderní dokumentace jihočeských pravěkých a raně středověkých hradišť. 2013.
 • Petr, L.; Čapek, L.; Hložek, J.; Holata, L.; Menšík, P.; Vařeka, P. Pollen Chronicle of a Medieval Village - palynological evidence of settlement decline and vegetation succession from a small water reservoir. 2013.
 • Menšík, P. Raně středověká mohylová pohřebiště na Táborsku. Povrchový průzkum v letech 2010 – 2012. 2013.
 • Baierl, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Menšík, P. Využití geofyzikálních metod Katedry archeologie v Plzni v lesním prostředí v letech 2011 – 2012. 2013.
 • Hlásek, D.; Chvojka, O.; Šálková, T.; Kováčiková, L.; Menšík, P.; Netolický, P. Evidence of Increase in Social Complexity in the Early Bronze Age in South Bohemia. Case Study: The Vrcovice Hillfort.. 2013.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Kozí hrádek, okr. Tábor. Úloha vody v každodennosti i obraně hradu. 2013.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Otázka interpretace lokalit „Skalice“ a polohy „Hradiště – Na Hradišti“ u Sepekova. 2013.
 • Hlásek, D.; Chvojka, O.; Šálková, T.; Houfková, P.; John, J.; Kovačiková, L.; Majer, A.; Menšík, P.; Netolický, P.; Novák, J.; Pavelka, J.; Sosna, D. Vrcovice. Hradiště z přelomu starší a střední doby bronzové. 2013.
 • Král, V.; Limburský, P.; Menšík, P. Polished Stone Tools of the Early Bronze Age in Central Europe. 2013.
 • Říha, J.; Čapek, L.; Menšík, P.; Procházka, M. Possibilities of use of X-rays based non-destructive analyses on examples of Prehistoric and Medieval ceramic artifacts. 2013.
 • Hložek, J.; Janíková, R.; Menšík, P.; Nováková, V. Role of water in defence and economic activities at the castle of Kozí hrádek, Tábor district. 2012.
 • Menšík, P. Hradiště a mohylová pohřebiště doby bronzové a halštatské v jižních Čechách. 2012.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Petr, L. Environmentální průzkum vlhkého prostředí v bezprostředním okolí Kozího hrádku, okr. Tábor. 2012.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Kasl, F.; Menšík, P.; Procházka, M. Liškův hrad, okr. Plzeň - jih. Nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce. 2012.
 • John, J.; Petr, L.; Kočár, P.; Rytíř, L.; Menšík, P. The archaeo-botanical survey of wetland situations at Kučeř (South Bohemia) or how the wetland excavation helped us with the dating of square enclosure. 2012.
 • Menšík, P.; Olivík, J. Broušená kamenná industrie kultury zvoncovitých pohárů v Čechách a na Moravě. 2012.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Od přírodního řádu ke kulturní krajině a zpět?. 2012.
 • Milsimerová, B.; Čulíková, L.; Menšík, P.; Starková, L. Zaniklá kulturní krajina středověku a novověku ve světle dálkového průzkumu. 2012.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Dávné dějiny Táborska. Archeologické nálezy a památky z pravěku a raného středověku na Táborsku. 2012.
 • Chvojka, O.; Menšík, P. Archeologické nálezy a památky z pravěku a raného středověku na Soběslavsku. 2011.
 • Hložek, J.; Menšík, P. Neue Erkenntnisse an den Burgen Příběnice und Příběničky, Kr. Tábor. 2011.
 • Ambrož, M.; Hložek, J.; Menšík, P. Zaniklá kulturní krajina mezi Sezimovem Ústí a Kozím hrádkem. 2011.
 • John, J.; Chvojka, O.; Menšík, P. Neue Erkenntnisse über die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle in Südböhmen. 2011.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Menšík, P. Možnosti elektrické odporové metody na příkladu vrcholně a pozdně středověkých památek dochovaných v lesním prostředí. 2011.
 • Hložek, J.; Farkašová, K.; Friedl, L.; Funk, L.; Marková, S.; Menšík, P.; Nenutil, J.; Rak, M. Pohřební areály novověku i současnosti jako zdroj poznání kulturních změn a norem. 2011.
 • Hložek, J.; Křivánek, R.; Menšík, P. Kozí hrádek, okr. Tábor. Předhradí nebo hospodářské zázemí?. 2010.
Book reviews
 • Menšík, P. Ecce Homo in Memoriam Jan Fridrich. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2011, roč.24. č.1, s.358, ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Krištuf, P. (ed.) 2010: Archeologická studia. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2011, roč.24. č.1, s.361, ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Lintner, P. 2010: Pohledy Soběslavské. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2011, roč.24. č.1, s.363-364, ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Krajíc, R. 2008: Středověké cihlářství. Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města 4. Kuděj, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, roč.12. č.1, s.262-262, ISBN 1211-8109.
 • Menšík, P. John, J. 2010: Výšinné lokality středního eneolitu v západních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2011, roč.24. č.1, s.359-360, ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Teorie archeologie. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2011, roč.24. č.1, s.364-365, ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Židé v Táboře (Zapomenutá historie židovské komunity). Výběr, České Budějovice, 2011, roč.48. č.2, s.128-129, ISBN 1212-0596.
 • Menšík, P. Poklady doby bronzové. Nejnovější archeologické nálezy z jižních Čech. Výběr, České Budějovice, 2011, roč.48. č.2, s.127-128, ISBN 1212-0596.
 • Menšík, P. Ondřej Chvojka - Petr Krištuf - Ladislav Rytíř (s katalogem J. Fröhlicha a J. Michálka): Mohylová pohřebiště na okrese Písek. 1. Díl.. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010. s.318. ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Konference Počítačová podpora v archeologii 2009. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010. s.337-338. ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Jan John - Ondřej Chvojka - Tereza Krištufová: Česko - anglicko - německý slovníček pro studenty archeologie. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010. s.319. ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Studia archeologica brunensia M12-13/2007 - 2008. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010. s.330. ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Kuděj - Časopis pro kulturní dějiny. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010. s.328. ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Pavel Vařeka a kol.: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 2. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010. s.324. ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Veronika Dudková - Jiří Orna - Pavel Vařeka a kol: Hledání zmizelého. Archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku.. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice : Jhočeské muzeum, 2009. s.276. ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Michal Ernée: Pravěká kulturní souvrství jako archeologický pramen. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice, 2009. s.277-278. ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Evžen Neustupný: Metoda archeologie. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice, 2009. s.284. ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Pavel Vařeka a kol.: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 1. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice, 2009. s.285. ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Pravěk - Nová řada 1/1991 - 16/2006.. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice, 2009. s.289-301. ISBN 0231-8237.
 • Menšík, P. Petr Krištuf - Ladislav Šmejda - Pavel Vařeka (eds.): Opomíjená archeologie 2005 - 2006 - Neglected Archaeology 2005 - 2006.. Archeologické vzkumy v jižních Čechách 21, 2008. s.330-331. ISBN 978-80-86260-94-5.