doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.

vedoucí katedry archeologie
vyučující katedry archeologie
vědecko-výzkumný pracovník
vědecko-výzkumný pracovník
vědecko-výzkumný pracovník

e-mail vareka@kar.zcu.cz
telefon  377635113,5150
konzultační/úřední hodiny  St 13:00 - 14:00, SP406, úřední hodiny
kancelář  SP416

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Monografické publikace
 • Rožmberský, P.; Vařeka, P. Středověké osídlení Rokycanska. Praha : Unicornis Praha, 2013. 207s. ISBN 978-80-86204-27-7.
 • Vařeka, P.; Rožmberský, P. Středověká krajina na střední Úslavě I.. Plzeň : Petr Mikota, 2009. 180s. ISBN 978-80-87170-04-5.
 • Vařeka, P.; Buračinská, M.; Rožmberský, P.; Veselá, R. Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II.. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. 144s. ISBN 978-80-87170-03-8.
 • Vařeka, P. Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I = Archaeology of deserted medieval villages in the Rokycany - region (West Bohemia) I. Plzeň : Petr Mikota, 2006. 152s. ISBN 80-86596-90-7.
 • Vařeka, P. Archeologie středověkého domu I. Ústí nad Labem : Vlasta Králová, 2004. 437s. ISBN 80-903412-0-9.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Petr, L.; Vařeka, P. Palynology research of water reservoirs of later mediaeval and post-mediaeval deserted villages in West Bohemia, Czech Republic. Archaeological and Anthropological Sciences, 2019, roč.11. č.4, ISSN 1866-9557.
 • Vařeka, P. Archeologický výzkum tábora v Letech. Archeologie modernity a výzkum táborů z druhé světové války. Dějiny a současnost, 2018, roč.40. č.4, s.10-14, ISSN 0418-5129.
 • Vařeka, P.; Vařeková, Z. Archeologický výzkum tábora v Letech. Bulletin Muzea romské kultury, 2017. s.58-83. ISSN 1212-0707.
 • Krajíc, R.; Měřínský, Z.; Vařeka, P. Archaeology of the 16th - 20th Century in the Czech Republic. Archaeologia historica, 2017, roč.42. č.2, s.367-399, ISSN 0231-5823.
 • Vařeka, P.; Vařeková, Z. Archaeology of Zigeunerlager: First Results of the 2016-2017. Investigation at the Roma Camp in Lety. Accessing Campscapes, 2017, roč.2017. č.2, s.20-29, ISSN 2543-0747.
 • Vařeka, P. Zaniklá středověká a časně novověká vesnice Bukov na Zbirožsku (okr. Rokycany). Archeologie západních Čech, 2016, roč.10. č.Neuveden, s.156-167, ISSN 1804-2953.
 • Novák, D.; Vařeka, P. A late-medieval manor farm in Rovný (Rokycany district, Pilsen region). Archaeologia historica, 2016, roč.41. č.1, s.211-227, ISSN 0231-5823.
 • Musil, J.; Netolický, P.; Vařeka, P. Archeologické relikty ústředí partyzánské brigády Mistra Jana Husa v areálu středověkého rýžoviště zlata (k.ú. Zbyslavec, okr. Chrudim). Východočeský sborník historický, 2016, roč.Neuveden. č.29, s.189-207, ISSN 1213-1733.
 • Novák, D.; Vařeka, P. Tvrze na Rakovnicku. Archaeologia historica, 2015, roč.40. č.2, s.507-533, ISSN 0231-5823.
 • Netolický, P.; Vařeka, P. Odraz roubené konstrukce v mazanicových otiscích. Experiment v archeologickém parku v Praze-Liboci.. Rekonstrukce a experiment v archeologii, 2015, roč.17. č.17, s.37-42, ISSN 1213-1628.
 • Hrdlička, J.; Baierl, P.; Holata, L.; Čekalová, M.; Brandštýl, J.; Vařeka, P. FOTOMETRICKÉ STANOVENÍ FOSFOREČNANŮ V PŮDĚ JAKO NEDESTRUKTIVNÍ METODA ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU. CHEMICKE LISTY, 2014, roč.108. č.5, s.475-478, ISSN 0009-2770.
 • Symonds, J.; Vařeka, P. Cowboys and Bohemians: Recreation, Resistance, and the Tramping Movement in West Bohemia. Journal of Contemporary Archaeology, 2014, roč.1. č.1, s.165-193, ISSN 2051-3429.
 • Vařeka, P. Zaniklý pozdně středověký dvůr u Olešné na Rokycansku. Archaeologie západních Čech, 2014, roč.8. č.nečíslováno, s.134-143, ISSN 1804-2953.
 • Novák, D.; Vařeka, P. Tvrze na Kladensku. Archaeologia historica, 2014, roč.39. č.2, s.439-471, ISSN 0231-5823.
 • Vařeka, P. Zaniklá středověká a časně novověká ves Rovný na Zbirožsku (okr. Rokycany). Archaeologie západních Čech, 2014, roč.7. č.nečíslováno, s.131-143, ISSN 1804-2953.
 • Novák, D.; Vařeka, P. Tvrze na Berounsku. Archaeologia historica, 2013, roč.38. č.2, s.491-506, ISSN 0231-5823.
 • Hána, J.; Militký, J.; Vařeka, P. Poklad pražských grošů Karla IV. a Václava IV. a soubor ztrátových mincí objevených při archeologickém výzkumu v Rokycanech. Numizmatický sborník, 2013, roč.27. č.1, s.77-93, ISSN 0546-9414.
 • Vařeka, P. Příspěvek k podobě vesnického domu ze sklonku středověku na Českobudějovicku. Soubor mazanic s otisky konstrukcí z Češnovic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2013, roč.26. č.neuveden, s.207-236, ISSN 0231-8237.
 • Netolický, P.; Vařeka, P. Etnoarcheologický výzkum tradiční architektury ve východním Rumunsku. Rekonstrukce a experiment v archeologii, 2013, roč.15. č.2, s.32-38, ISSN 1213-1628.
 • Rožmberský, P.; Schejbalová, Z.; Vařeka, P.; Holata, L. Die früh- und hochmittelalterlicher Besiedlung in der Umgebung von Plzeň am Beispiel der Kreise Plzeň-město und Rokycany. 2012.
 • Novák, D.; Vařeka, P. Tvrze na Rokycansku. Archaeologia historica, 2012, roč.37. č.2, s.445-459, ISSN 0231-5823.
 • Vařeka, P.; Rožmberský, P.; Holata, L.; Schejbalová, Z. Vesnické zázemí středověké Nové Plzně. Archaeologia historica, 2012, roč.37. č.1, s.289-318, ISSN 0231-5823.
 • Vařeka, P.; Holata, L.; Rožmberský, P.; Schejbalová, Z. Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí. Archaeologia historica, 2011, roč.36. č.2, s.319-342, ISSN 0231-5823.
 • Vařeka, P. Příspěvek ke studiu žijících vsí středověkého původu. Pozůstatky zástavby z pozdního středověku na parcele č.p. 121 v Mikulčicích.. Přehled výzkumů, 2010, roč.51. č.1-2, s.249-265, ISSN 1211-7250.
 • Vařeka, P. Zaniklá středověká vesnice Vojkov na Černokostelecku v raně novověkých písemných pramenech. Kuděj, 2009, roč.11. č.1, s.43-52, ISSN 1211-8109.
 • Nováček, K.; Chabr, T.; Filipský, D.; Janíček, L.; Pavelka, K.; Šída, P.; Trefný, M.; Vařeka, P. Research of the Arbil Citadel, Iraqi Kurdistan, First Season. Památky archeologické, 2008, roč.99. č.1, s.259-302, ISSN 0031-0506.
 • Vařeka, P.; Balý, R.; Funk, L.; Galusová, L. Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. Archaeologia historica, 2008, roč.33. č.33, s.101-117, ISSN 0231-5823.
 • Pavelka, J.; Vařeka, P. Příspěvek k poznání stravy ve vrcholném a pozdním středověku : první výsledky analýzy potravinových zbytků na keramice z archeologických výzkumů.. Kuděj, 2008, roč.10. č.2, s.98-109, ISSN 1211-8109.
 • Vařeka, P.; Holata, L.; Přerostová, H.; Švejnoha, J. Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj). Archaeologia historica, 2008, roč.33. č.33, s.85-100, ISSN 0231-5823.
 • Vařeka, P. Archeologie zaniklého středověkého a časně novověkého vesnického osídlení. Univerzitní noviny, 2006, roč.12. č.2, s.11-11,
 • Vařeka, P. Poškození archeologických situací v areálu tvrziště Rovný. Hláska, 2006, roč.17. č.4, s.60-61, ISSN 1212-4974.
 • Bureš, M.; Vařeka, P. Archeopark Liboc : origins and conseption of one educational project. Reconstruction and Experiment in Archeology - European Platform, 2004. s.169-194. ISSN 1214-9551.
 • Vařeka, P.; Bureš, M. Archeologický park Liboc : vznik a koncepce jednoho vzdělávacího projektu. Rekonstrukce a experiment v archeologii - Živá archeologie, 2004. s.191-218. ISSN 1213-1628.
Kapitoly v knize
 • Vařeka, P. The formation of the three-compartment rural house in medieval Central Europe as a cultural synthesis of different building traditions. Buildings of Medieval Europe. Studies in social and landscape contexts of medieval buildings, Oxford - Philadelphia : Oxbow Books, 2018, s.139-155. ISBN 978-1-78570-971-5.
 • Vařeka, P. Mazanice. Výpověď sídlištního odpadu : nálezy z pozdní doby bronzové v Roztokách a otázky depoziční analýzy archeologického kontextu, Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2012, s.105-111. ISBN 978-80-87365-50-2.
 • Orna, J.; Vařeka, P. Raně středověké počátky a vrcholně středověká transformace. Hledání zmizelého, V Plzni : Západočeské muzeum, 2008, s.18-19. ISBN 978-80-7247-60-0.
 • Vařeka, P. Sloupek : (k.ú. Těškov, okr. Rokycany). Hledání zmizelého, V Plzni : Západočeské muzeum, 2008, s.63-64. ISBN 978-80-7247-60-0.
 • Vařeka, P. Zaniklé vesnice a archeologie. Hledání zmizelého, V Plzni : Západočeské muzeum, 2008, s.6-8. ISBN 978-80-7247-60-0.
 • Vařeka, P. Přístupy a metody výzkumu. Hledání zmizelého, V Plzni : Západočeské muzeum, 2008, s.13-17. ISBN 978-80-7247-60-0.
 • Vařeka, P. Vesnice vrcholného a pozdního středověku. Hledání zmizelého, V Plzni : Západočeské muzeum, 2008, s.20-24. ISBN 978-80-7247-60-0.
 • Vařeka, P. Novověká proměna vesnice. Hledání zmizelého, V Plzni : Západočeské muzeum, 2008, s.41-43. ISBN 978-80-7247-60-0.
 • Vařeka, P. Borek : (k. ú. Plzeň-Bolevec). Hledání zmizelého, V Plzni : Západočeské muzeum, 2008, s.47-47. ISBN 978-80-7247-60-0.
 • Vařeka, P.; Veselá, R. Cháchov. Hledání zmizelého, V Plzni : Západočeské muzeum, 2008, s.52-52. ISBN 978-80-7247-60-0.
 • Vařeka, P. Archeologický odkryv. Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký svět a jeho poznání, Praha : Archeologicý ústav AV ČR, 2007. s.94-97. ISBN 978-80-86124-75-9.
 • Vařeka, P. Zpráva o výzkumu zaniklých středověkých a novověkých vesnic. Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006, V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007. s.150-157. ISBN 978-80-254-1062-2.
 • Vařeka, P. Mazanice. Počátky raného středověku v Čechách, Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2005. s.250-258. ISBN 80-86124-51-7.
 • Vařeka, P. Stavební kultura předhradí Levého Hradce. Levý Hradec v zrcadle Archeologických výzkumů. Díl I., Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2001. s.254-272. ISBN 80-86124-31-2.
Statě ve sborníku
 • Vařeka, P. Badania archeologiczne zanikłych osad z okresu średniowiecza i nowożytności na terenie kraju pilzneńskiego (Czechy). In Wieś miniona, lecz obecna Ślady dawnych wsi i ich badania. Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2018, s.13-53. ISBN 978-83-951194-1-5.
 • Symonds, J.; Vařeka, P. Paysans et soldats. Archeologie des villages de Boheme abandonnes durant la guerre de trente Ans. In Violences de Guerre, violences de masse.. Paris : La Decouverte, 2016, s.129-144. ISBN 978-2-7071-9055-0.
 • Vařeka, P.; Vařeková, Z. Contemporary cemeteries in the district of Tachov/Tachau (Western Bohemia) as an evidence of population and settlement discontinuity in the 2 nd half of the 20 th century. In Tod und Gedenken in der Landschaft. Siedlungsforschung. Archäologie - Geschichte - Geographic 33,2016. Bonn : neuvedeno, 2016, s.225-244. ISBN 0175-0046neuvedeno.
 • Vařeka, P.; Netolický, P. Die Rekonstruktion eines spätmittelalterlichen Dorfhauses im archäologischen Park Prag-Liboc. In Fines Transire 25. 2016, s.167-180. ISBN 1868-2308978-3-89646-220-6.
 • Vařeka, P.; Vařeková, Z. Stan i perspektywy badań archeologicznych nad reżimem komunistycznym na terenie Czech. In ARCHEOLOGIA TOTALITARYZMU. ŚLADY REPRESJI 1939-1956. 2015. s.383-403.
 • Vařeka, P.; Holata, L.; Rožmberský, P.; Schejbalová, Z. Die früh- und hochmittelalterische Besiedlung in der Ungebung von Plzeň am Beispiel der Kreise Plzeň-město und Rokycany. In Fines Transire 21. Rahden : Verlag Marie Leidorf, 2012. s.111-128. ISBN 1868-2308.
 • Vařeka, P.; Symonds, J. Archeologie trampingu. Terénní výzkum tábořiště v "Kachním údolí" u Jezerců na Stříbrsku (Plzeňský kraj).. In Volný čas = Spare Time. Praha : Národní galerie v Praze, 2011, s.69-79. ISBN 978-80-7035-480-3.
 • Rožmberský, P.; Vařeka, P.; Veselá, R. Zaniklá středověká vesnice Borek v Plzni-Bolevci. In Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie XVIII. Plzeň : Západočeské muzeum, 2007. s.175-191. ISBN 978-80-7247-051-8.
 • Vařeka, P. Výrobní (hrnčířský?) areál z časného novověku v Berouně - České ulici čp. 56. In Archeologia technica 15. V Brně : Technické muzeum, 2004. s.78-84. ISBN 80-86413-14-4.
 • Vařeka, P. Archeologie pravěkých jam. Typologie zahloubených objektů na sídlišti knovízské kultury v Praze - Hostivaři.. In Sedmdesát neustupných let. Plzeň : Aleš Čeněk, 2003. s.219-256. ISBN 80-86473-63-5.
 • Vařeka, P. Keramika pozdního středověku až počátku novověku z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 : (zjišťovací výzkum v letech 1998 - 1999). In Archaeologica Pragensia. 16. Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2002. s.217 -249. ISBN 80-86360-31-8.
 • Dohnal, M.; Vařeka, P. Novověké artefakty z bývalého kapucínského kláštera v areálu někdejších kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 : (zjišťovací výzkum v letech 1998 - 1999). In Archaeologica Pragensia. 16. Praha : Muzeum Hlavního města Prahy, 2002. s.251-294. ISBN 80-86360-31-8.
 • Vařeka, P. Zahloubené stavby v českých městech vrcholného středověku - zemnice nebo suterény nenalezených nadzemních domů. In Archeologie nenalézaného. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. s.252-286. ISBN 80-86473-22-8.
Software
 • Eckhardt, K.; Vařeka, P. EXCAV-CONTEXT 1.0: software ke zpracování terénního archeologického výzkumu. 2007.
 • Eckhardt, K.; Vařeka, P. CERAMIC-ANALYST (LBA) 1.0 software ke zpracování keramiky mladší a pozdní doby bronzové. 2006.
Učební texty, skripta
 • Vařeka, P.; Procházka, R. Manuál terénního archeologického výzkumu odkryvem. Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta filozofická, 2005. 23s.
Odborné mapy
 • Malina, O.; Šmejda, L.; Eckhardt, K.; Vařeka, P. Tvrze v Čechách. 2010.
 • Vařeka, P.; Veselá, R.; Šmejda, L.; Eckhardt, K. Mapa zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku. 2010.
 • Šmejda, L.; Vařeka, P.; Eckhardt, K. Archeologický výzkum knovízského sídliště v Praze-Hostivaři. 2010.
Postery, přednášky
 • Vařeka, P. Archeologie vojenského opevnění na západní hranici za první republiky. 2018.
 • Vařeka, P. Zaniklé vesnice ve středověku a novověku v západních Čechách. 2018.
 • Vařeka, P.; Vařeková, Z. Archeologie v Sudetech a otázka podoby krajiny před rokem 1945. 2018.
 • Vařeka, P.; Vařeková, Z. Archeologie v Sudetech a otázka podoby krajiny před rokem 1945. 2018.
 • Hložek, J.; Vařeka, P.; Savková, J. Nové nálezy kovových součástí středověkého pluhu z Plzeňska a Rokycanska. 2017.
 • Vařeka, P. Archaeology of the Deserted Later Medieval, Post-Medieval and Modern Villages in West Bohemia. 2016.
 • Vařeka, P. Archeologie novověké vesnice. 2016.
 • Vařeka, P.; Vařeková, Z. Moderní hřbitovy jako archeologický pramen k poznání sídelních a etnických změn druhé poloviny 20. století v českém pohraničí. 2016.
 • Vařeka, P. The Formation of the three-compartment rural house in medieval Central Europe.. 2016.
 • Vařeka, P.; Novák, D.; Verspay, J. Deserted Post-medieval villages in the Zbiroh area (Pilsen Region). 2016.
 • Netolický, P.; Vařeka, P. Reconstruction of the Late Medieval rural house (Archaeopark Prague-Liboc). 2015.
 • Čapek, L.; Holata, L.; Vařeka, P. Historical Landscape Archaeology in Czech Republic within Central European Context: Approaches, Theories and Methods. 2014.
 • Holata, L.; Plzák, J.; Vařeka, P.; Zavřel, J. Farmers or Miners? Iron Ore Mining and Processing in the Late Medieval Rural Landscape of West Bohemia (District of Rokycany, Czech Republic). 2014.
 • Musil, J.; Netolický, P.; Vařeka, P. Dokumentace archeologie konfliktu ve východních Čechách na příkladu reliktů ústředí pa rtyzánské brigády Mistr Jan Hus. 2014.
 • Vařeka, P.; Holata, L.; Kočár, P.; Petr, L. The Impact of the Thirty Years War on Rural Settlement in Bohemia. 2013.
 • Petr, L.; Čapek, L.; Hložek, J.; Holata, L.; Menšík, P.; Vařeka, P. Pollen Chronicle of a Medieval Village - palynological evidence of settlement decline and vegetation succession from a small water reservoir. 2013.
 • Hrdlička, J.; Holata, L.; Baierl, P.; Vařeka, P. Potenciál chemických analýz půd při stanovení funkce areálů na vesnické usedlosti: Případ zaniklého Sloupku (okres Rokycany).. 2013.
 • Holata, L.; Baierl, P.; Hrdlička, J.; Vařeka, P. Potenciál chemických analýz půd při stanovení funkce areálů na vesnické usedlosti. 2013.
 • Holata, L.; Baierl, P.; Hrdlička, J.; Vařeka, P. Potenciál chemických analýz půd při stanovení funkce areálů na vesnické usedlosti: Případ zaniklého Sloupku (okres Rokycany).. 2012.
 • Holata, L.; Vařeka, P. Problematika sídlišť z mladšího raného a vrcholného středověku v lesním prostředí. 2012.
 • Holata, L.; Vařeka, P. Formální a prostorové vlastnosti středověkého osídlení na Rokycansku. 2011.
 • Vařeka, P.; Schejbalová, Z.; Holata, L.; Malina, O. Frühmittelalterliche siedlungen in der Pilsener region. 2011.
 • Rak, M.; Vařeka, P. The 1930s Fortifications in the Czechoslovakian Landscape. 2011.
 • Schejbalová, Z.; Vařeka, P.; Holata, L.; Rožmberský, P. Středověké osídlení Rokycanska. 2010.
 • Nováček, K.; Janíček, L.; Vařeka, P. Citadela v Erbílu, Kurdská autonomní provincie, Irák: první sezóna společné česko-kurdské expedice. Plzeň, 2007.
 • Vařeka, P. Nové archeologické výzkumy zaniklých středověkých vesnic v západních Čechách. Teplý Vrch u Rimavské Soboty, 2007.
 • Vařeka, P.; Nováček, K. Archaeological study of later medieval and post-medieval built environment. A project of the MA-course. Bamberg, 2002.