Mgr. Milan PROCHÁZKA

vědecko-výzkumný pracovník
interní doktorand katedry archeologie
vědecko-výzkumný pracovník katedry archeologie

e-mail mprochi@kar.zcu.cz
telefon  377635172
konzultační/úřední hodiny  Po 8:00 - 9:00, SO139
St 7:30 - 8:30, SO139
St 9:00 - 11:00, SP 419, jiný termín možný po domluvě e-mailem
kancelář  SP410

Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
 • Menšík, P.; Procházka, M.; Král, V. Der frühmittelalterliche Burgwall "Kněží hora" bei Katovice, Kr. Strakonice. Ein überregionales Zentrum mit Hinweisen auf "fremde" Kontakte. Fines Transire, 2018, s.265-275. ISSN 1868-2308.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. An Overview of Southern Bohemian Hilltop Settlements from Prehistory to the Late Middle Ages. Archaeologia Lituana, 2018. s.34-61.
 • Menšík, P.; Procházka, M.; Král, V. Cyklus kořeny XXXVII - Archeologický výzkum hradiště "Kněží hora" u Katovic v roce 2017. Současný stav poznání. Katovický zpravodaj, 2017, s.7.
 • Procházka, M. "Češki prozori" aneb méně známý termín chorvatské kastellologie. Castellologica bohemica, 2016, roč.13. č.neuveden, s.87-91, ISSN 1211-6831.
 • Menšík, P.; Procházka, M. Nález solitérních žárových hrobů při předstihovém archeologickém výzkumu v prostoru Plzně-Lochotína. Archeologie západních Čech, 2016, roč.11. č.neuveden, s.115-119, ISSN 1804-2953.
 • Menšík, P.; Procházka, M. Archeologický výzkum mohyly a domu kůlové konstrukce ve Velkém Přítočně, okr. Kladno. Studia Archaeologica Brunensia, 2016, roč.21. č.2, s.75-90, ISSN 1805-918X.
 • Procházka, M. Hrady severozápadního Chorvatska v držení Jana Vítovce. Několik poznámek k možnosti uplatnění příslušníků českých vojenských elit 15. století na území dnešního Chorvatska, Bosny a Hercegoviny. Castellologica bohemica, 2016, roč.16. č.neuveden, s.179-198, ISSN 1211-6831.
 • Menšík, P.; Procházka, M. Poklad bronzových žeber od Kučeře. Milevský zpravodaj, 2015, s.6.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Dva opevněné objekty u Bernartic (Okres Písek). K otázce jejich vztah, funkční interpretace a souvislostí. Archaeologia historica, 2015, roč.40. č.2, s.493-505, ISSN 0231-5823.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Štaffen, Z.; Gersdorfová, Z.; Procházka, M. Zaniklý lom v předpolí hradu Příběničky. K otázkám požnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu. Archaeologia historica, 2014, roč.39. č.2, s.539-547, ISSN 0231-5823.
 • Hložek, J.; Baierl, P.; Kasl, F.; Menšík, P.; Procházka, M. Liškův hrad, okr. Plzeň-jih. Nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce. Archaeologia historica, 2013, roč.38. č.2, s.399-414, ISSN 0231-5823.
 • Procházka, M. Středověká krajina v současnosti Buštěhradska. Živá archeologie, 2012, roč.14. č.1, s.36-39, ISSN 1213-1628.
 • Budač, M.; Machačová, V.; Procházka, M. Příklad nezdařené lokace hradu na Sedlčansku. Archaeologia historica, 2012, roč.37. č.2, s.433-444, ISSN 0231-5823.
 • Procházka, M. Čelechovice - několik poznatků k tvrzišti. Hláska, 2012, roč.23. č.1, s.14, ISSN 1212-4974.
 • Procházka, M. Prezentace památek severní Dalmácie. Živá archeologie, 2012, roč.15. č.1, s.3-6, ISSN 1213-1628.
 • Procházka, M. Nově zjištěné mladohradištní sídliště v Čelechovicích, okr. Kladno. Archaeologia historica, 2011, roč.36. č.2, s.343-350, ISSN 0231-5823.
 • Hložek, J.; Křivánek, R.; Procházka, M. Komplexní nedestruktivní archeologický výzkum tvrziště Hřebeč (Tasov) okr. Kladno. Castellologica bohemica, 2011, roč.Neuveden. č.12, s.385-396, ISSN 1211-6831.
 • Procházka, M. Nové zjištění k osídlení doby římské ve Stehelčevsi, okr. Kladno. Archeologie ve středních Čechách, 2011, roč.15. č.2, s.933-935,
Kapitoly v knize
 • Chvojka, O.; Menšík, P.; Procházka, M. Kučeř (okr. Písek) - depot žeber. Nové české depoty doby bronzové. Hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013. Díl 1-2, České Budějovice - Praha - Plzeň : JU České Budějovice - ARÚ Praha - ZČM Plzeň, 2017, s.30-32, 32-40. ISBN 978-80-7394-655-5.
 • Procházka, M.; Menšík, P. Archeologický výzkum Rokycany, ulice Kotelská. Archeologické výzkumy Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň : Západočeská univerzita, 2016, s.16-18.
Statě ve sborníku
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Continuity and Discontinuity of Hill-top Settlements in Southern Bohemia. In Fortifications, defence systems, structures and features in the past. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 7th – 9th June 2017. Zagreb : Institute of Archaeology Zagreb, 2019, s.7-24. ISBN 978-953-6064-47-2.
 • Menšík, P.; Procházka, M.; Starková, L. Mohylovité objekty u Malých Kyšic na Kladensku. In Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech 2. Sborník přátel k životnímu jubileu Petra Rožmberského. Plzeň, 2018, s.61-70. ISBN 978-80-87170-51-9.
 • Procházka, M.; Menšík, P.; Hložek, J. Knowledge of Disappeared Villages in Bohemia from Early Middle Ages till 20th Ćentury. In SREDNJOVJEKOVNA NASELJA U SVJETLU ARHEOLOŠKIH IZVORA. Zbornik radova drugog međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju Zagreb, 2. – 3. lipnja 2015. Zagreb : Matica hrvatska, 2017, s.15-25.
 • Hložek, J.; Kocanda, R.; Menšík, P.; Procházka, M.; Ventrubová, E. Rekonstruktionen mittelalterlicher Gebäude auf der Burg Pořešín, Kr. Český Krumlov. In Fines Transire 25. Rahden : Verlag Marie Leidorf, 2016, s.215-222. ISBN 1868-2308978-3-89646-220-6.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Bauopfer im mittelalterlichen Böhmen. In Fines Transire 24. 2015. s.271-280. ISBN 1868-2308978-3-89646-219-0.
 • Procházka, M. Hradní architektura severozápadního Balkánu jako adaptace křesťanské stavby ve službách islámu. In Způsoby přizpůsobování. Role adaptace ve vývoji (nejen) lidského druhu. Sborník abstraktů a příspěvků z 16. Výjezdního interdisciplinárního semináře v Nečtinech 19. – 22. ledna 2015. 2015. s.155-162. ISBN 978-80-261-0451-3.
 • Čapek, L.; Holata, L.; Menšík, P.; Baierl, P.; Hrdlička, J.; Procházka, M.; Říha, J.; Savková, J. Interdisciplinary research on artefacts: archaeometric study of pottery and phosphate soil analysis in deserted medieval villages. In Fines Transire 23. 2014. s.95-104. ISBN 1868-2308.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Příspěvek k otázce interpretace lokalit Skalice a Hradiště u Sepekova. In ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s.113-122. ISBN 978-80-87311-43-1.
Postery, přednášky
 • Netolický, P.; Procházka, M. Středověké války na česko - bavorské hranici. 2018.
 • Procházka, M. Archeologie vesnického prostředí v kontextu obléhání Buštěhradu. 2018.
 • Menšík, P.; Procházka, M. Early Medieval Landscape and Burials in Southwestern Bohemia. 2018.
 • Menšík, P.; Procházka, M.; Hložek, J. Continuity and discontinuity of hilltop settlements in South Bohemia. 2017.
 • Menšík, P.; Procházka, M.; Král, V. Die prähistorischen und frühmittelalterlichen Burgwälle "Kneží hora" bei Katovice. Neue Erkenntnisse aus der Forschungssaison 2016. 2017.
 • Procházka, M. Zánik a obnova vesnic po 30-ti leté válce - odraz v archeologických a historických pramenech na příkladu smečenského panství. 2017.
 • Procházka, M.; Hložek, J.; Menšík, P. Předhradí hradu Ralsko - otázka podoby hospodářského zázemí. 2017.
 • Procházka, M. Transformation of fortification systems in the late middle ages at the border of today's Western Bosnia and Croatia. 2017.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Continuity and discontinuity of hilltop settlements in Southwest Bohemia. 2017.
 • Menšík, P.; Procházka, M. Středoevropské kontakty v období eneolitu jižních Čech. 2016.
 • Menšík, P.; Procházka, M. Das Äneolithikum in Südböhmen. Besiedlung, Importe, Kontakte und kulturelle Einflüsse. 2016.
 • Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Romaničke crkve u južnoj Češkoj, kao primjer sakralizacije krajolika. 2016.
 • Procházka, M.; Menšík, P.; Hložek, J. Metodologija i doprinos arheologije srednjovjekovnih naselja u Češkoj tijekom 20. i početkom 21. stoljeća. 2015.
 • Procházka, M. Hradní architektura severozápadního Balkánu jako křesťanské stavby ve službách islámu. 2015.
 • Procházka, M. Hrady. 2015.
 • Chvojka, O.; Houfková, P.; Menšík, P.; Šálková, T.; Procházka, M. Depot ze starší doby bronzové z Kučeře ve světle archeologického a environmentálního průzkumu. 2015.
 • Procházka, M. Kulturní identita vesnic v okolí Nového Strašecí a jejich odraz v archeologických pramenech. 2015.
 • Hložek, J.; Kocanda, R.; Menšík, P.; Procházka, M. Die Burg Pořešin. Denkmalschutz und Rekonstruktion. 2015.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Bauopfer im mittelalterlichen Böhmen. 2014.
 • Procházka, M. Věž s břitem jako možný fortifikační prvek hradní architektury západního Balkánu. 2014.
 • Procházka, M. Problematika archeologických pramenů sakrálních a feudálních staveb západně od Budče. 2014.
 • Gersdorfová, Z.; Hložek, J.; Menšík, P.; Procházka, M. Otázka interpretace lokalit "Skalice" a polohy "Hradiště - Na Hradišti" u Sepekova. 2013.
 • Gersdorfová, Z.; Procházka, M. Koleč-proměny feudálního sídla. 2013.
 • Říha, J.; Čapek, L.; Menšík, P.; Procházka, M. Possibilities of use of X-rays based non-destructive analyses on examples of Prehistoric and Medieval ceramic artifacts. 2013.
 • Hložek, J.; Gersdorfová, Z.; Menšík, P.; Procházka, M.; Štaffen, Z. Zaniklý těžební areál v předpolí hradu Příběničky. K otázce možnosti datace těžebních prací a hodnocení jejich vztahu k hradnímu areálu. 2013.
 • Baierl, P.; Hložek, J.; Kasl, F.; Menšík, P.; Procházka, M. Liškův hrad, okr. Plzeň - jih. Nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce. 2012.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropské komise GDPR.