Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví


Hlavní řešitel na KAR: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
Číslo projektu:DG18P02OVV020
Poskytovatel:MK
Období řešení:2018-2021

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví je v co největší míře propojit současný výzkum vrcholně středověké keramiky s praxí, tzn. poskytnout odborným pracovníkům zabývajících se v rámci svých institucí metodickou podporu. Smyslem je poskytnutí potřebných znalostí o aplikovaných metodických postupech v jednotlivých krocích poznávacího procesu s cílem dosažení optimálních standardů, tj. od způsobu získávání keramických nálezů při terénním výzkumu, po laboratorní zpracování, evidenci, deskripci, dokumentaci, katalogizaci a archivaci, kdy se z keramických nálezů stávají předměty muzejní povahy. Součástí jsou i doplňkové moderní analýzy organických reziduí.
V rámci specifického cíle Keramika jako technologický problém budou vyvíjeny moderních postupy, nástroje a technologie v  archeometrickém výzkumu keramiky, využívající rentgenové-fluorescence. Vyvíjené postupy budou testovány na bázi experimentálního výzkumu. Výsledkem bude získání detailních informací o struktuře a vlastnostech keramického materiálu, které mohou být využity nejen ke studiu technologie keramiky, ale také k návrhu vhodného laboratorního, konzervátorsko-restaurátorského postupu a dalších preventivních opatření. Výsledky budou zveřejněny prostřednictvím mapy archeometrických analýz.
V rámci specifického cíle Zpřístupnění výsledků keramického studia pro odborné, prezentační a edukační účely (Keramika a veřejnost) budou zpřístupněny výsledky dosavadního výzkumu vrcholně středověké keramiky prostřednictvím moderních médií, které budou realizovány ve třech formách výstupů a uplatnění, a to: digitálního datového archivu pro archivaci informací o regionálním výzkumu středověké keramiky s distribuční mapou keramických souborů, archeologického 3D virtuálního muzea pro prezentaci hodnotných keramických souborů z muzejních sbírek a interaktivní výstavy. Součástí je i odborná publikace o metodách výzkumu keramiky a prezentace výsledků formou workshopů a konferencí.

Spoluřešitelé za ÚAM FF MU:
PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Těsnohlídková
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Nosek
Mgr. et Bc. Karel Slavíček
Mgr. Jan Petřík, Ph.D.

Spoluřešitelé za MVJ (Muzeum Vysočiny Jihlava):
Mgr. David Zimola

Spoluřešitelé za MZM (Moravské zemské muzeum):
PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc.
Bc. Tereza Zemancová, DiS.

Spoluřešitelé za Archaia Brno, z. ú.
Mgr. Lenka Sedláčková

Oficiální web projektu:

www.dask.zcu.cz

Management projektu:

Hlavní řešitel: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
Administrace za ZČU: Mgr. Sabina Mattová, Ph.D.