Tkalcovské stavy, rituální destrukce, zápalné oběti…? Výpověď žlabovitých objektů doby bronzové pro poznání ritualizace pravěkého života


Hlavní řešitel na KAR: PhDr. Petr MENŠÍK, Ph.D.
Číslo projektu:18-10747S
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2018-2020

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Přesně specifikovaná představa o předmětu projektu

Předmětem projektu bude analýza a soustavné vyhodnocení zvláštního druhu sídlištních objektů, dlouhých úzkých žlabů, které byly ve větším počtu objeveny na sídlištích mladší a pozdní doby v jižních a západních Čechách, Bavorsku a Rakousku. Kromě jejich specifického tvaru je často mimořádný i jejich obsah a behaviorální kontext. Východiskem řešení budou nálezy tohoto typu získané několikaletým výzkumem (2005-2009) v Březnici u Bechyně. Tento mimořádně bohatý nálezový kontext (tisíce keramických jedinců, tkalcovská závaží a další artefakty, většinou prošlé žárem mimo prostor uložení) naznačuje nejen zaplnění sídlištním odpadem, ale i strukturované ukládání artefaktů. Opakující se situace na sídlišti vylučuje faktor náhody, naopak je skoro jisté, že nálezy jsou výsledkem ritualizovaného chování, což ještě nutně neznamená doklady kultu. Bude provedeno srovnání obsahu žlabovitých objektů s jinými druhy objektů a s obdobnými doklady z jiných sídlišť, bude provedena depoziční analýza nálezových souborů, technologická analýza keramiky a rozbor archeobotanických dat. Sídelní areál v Březnici bude zasazen do sídelního kontextu okolního mikroregionu. Obecné poznání rituálních aspektů pravěkého chování může vrhnout nové pohledy na pochopení mnoha dalších archeologických situací pravěku.

Postup řešení a časový harmonogram

2018
- zahájení kresebné a popisné dokumentace nálezů, založení databáze;
- výběr souborů pro depoziční analýzu a první část sběru dat;
-zadání přírodovědných analýz vybraných artefaktů;
- výběr a zadání vhodných vzorků pro radiokarbonové datování;
- povrchový průzkum lokality v Březnici - první etapa: povrchový sběr, vrty, geofyzika;

2019
-dokončení dokumentace nálezů, finalizace databáze;
-dokončení sběru dat v ohledu depoziční analýzy artefaktů;
-typologicko-chronologická analýza artefaktů;
-dokončení přírodovědných analýz vybraných artefaktů;
-povrchový průzkum lokality v Březnici -druhá etapa

2020
- syntéza poznatků archeologických a přírodovědných dat;
- příprava rukopisu monografie

Složení řešitelského týmu včetně předpokládaných pracovních kapacit

Navrhovatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Řešitel: Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Další účastníci:
- Mgr. Tereza Šálková

Spolunavrhovatel 1: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.:
Spoluřešitel: PhDr. Marin Kuna, DSc.
Další účastníci:
- RNDr. Roman Křivánek, Ph.D.
Mgr. Andrea Němcová

Spolunavrhovatel 2: Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni:
Spoluřešitel: PhDr. Petr Menšík, Ph.D.