JPICH Heritage in Changing Environments


Hlavní řešitel na KAR: doc. PhDr. Pavel VAŘEKA, Ph.D.
Číslo projektu:8F18004
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2019-2022

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Archeologie se po více než 150 let věnuje výzkumu nejrůznějších druhů památek a dnes již nabízí velmi detailní poznání naší minulosti na základě hmotných pramenů. V Evropě bylo intenzivně zkoumáno obrovské množství pravěkých, středověkých a raně novověkých archeologických lokalit, jako jsou např. jeskyně, neopevněná sídliště, hradiště, pohřebiště, historická jádra měst, tvrze, hrady, kostely, kláštery nebo různé výrobní areály a zařízení. Překvapivě málo toho ovšem z hlediska archeologie víme o současných vesnicích, které představují nejpočetnější sídla evropského kontinentu a vtiskly naší kulturní krajině jedinečný ráz. V řadě zemí byly zejm. středověké vesnice předmětem systematického výzkumu, ovšem v naprosté většině případů se jednalo o sídla, která zanikla, jejich život se v minulosti zastavil a dnes se na jejich místě nachází louka, pole nebo les. Žijícím vesnicím, jejichž počátky také můžeme zpravidla hledat ve vzdálené minulosti, se archeologické bádání věnovalo dosud nahodile, a to obvykle v souvislosti s moderními stavebními zásahy, které narušily různé archeologické situace. Pokud ovšem byly vůbec tyto památky rozpoznány a odborná dokumentace provedena.

V rámci mezinárodního projektu „Komunitní archeologie“ provádíme výzkum, jehož cílem je pomocí hmotných pramenů odhalit vznik, formování a staletý vývoj současných vesnic, poznat život jejich obyvatel v minulosti a přispět tak ke studiu vesnického prostředí, které se dnes v důsledku demografických, sociálních, hospodářských a technologických změn velmi rychle proměňuje. Výzkum je mezioborový a využívá kromě archeologických také širokou škálu historických pramenů (písemné, obrazové, historické mapové podklady, svědectví pamětníků), ale také metody z oblasti digitálních humanitních věd (moderní dokumentační techniky, databázové aplikace, geografické informační systémy, digitální rekonstrukce). Souběžně probíhající výzkumy v Anglii, Čechách, Holandsku a Polsku nabízejí srovnání výsledků v různých částech Evropy s odlišným historickým vývojem. Projekt je koncipován jako komunitní a jeho ojedinělým přístupem je využití potenciálního zájmu místních obyvatel o historii své obce. Dobrovolníci jsou pod vedením archeologů zapojeni přímo do archeologického výzkumu, který je realizován prostřednictvím malých sond (1x1 m) přímo ve vsi, na přístupných (nezastavěných) plochách, ideálně v místech, kde se plánuje stavební aktivita (sondáže tak mohou získat charakter předstihového záchranného výzkumu). Dobrovolníci se podílejí také na zpracování archeologického výzkumu (ošetření nálezů v „polní“ laboratoři v místě) a jeho výsledky jsou prezentovány formou přednášek, malých výstav a publikací. Kromě vědeckého poznání je tak v rámci projektu prováděna také populárně-naučná činnost zaměřená na archeologii a regionální historii, a to s důrazem na hmotné (hmatatelné) prameny získané přímo v dané lokalitě. Zájemci tím získávají nejen nové znalosti a dovednosti, ale formují svůj vztah k historickému dědictví a posilují lokální patriotismus. Výsledkem může být nejen hlubší porozumění archeologickým a historickým památkám a smyslu jejich ochrany, ale také zvýšení turistického zájmu o zkoumanou lokalitu na základě vhodně prezentovaných výsledků výzkumu. Projekt se zaměřuje také na zkoumání povědomí současných vesnických komunit o lokální historii a památkách a po jeho ukončení je sledován vliv projektu na vnímání historického dědictví a další možné sociální impakty v souvislosti s realizovanými výzkumnými a popularizačními aktivitami v obci.DOKUMENTY: