Součástí kurzu je i přednáška Letecká archeologie.

Geofyzikální prospekce v archeologii (LET)

 

Vyučující: RNDr. Roman Křivánek

Obsah: Soubor přednášek navazuje na předchozí přednášky věnované leteckému průzkumu. Využití geofyzikálních metod v archeologii je další metodou povrchového archeologického průzkumu (až výzkumu). Základním cílem je rychlá a v porovnání s destruktivními metodami archeologie výrazně méně nákladná přesná prostorová identifikace a vymezení podpovrchových archeologických objektů a situací a to jak na archeologických lokalitách známých i nově objevených či nově zkoumaných. Současné geofyzikální metody nabízejí více způsobů specifických aplikací jednotlivých metod na archeologických lokalitách dle druhu antropogenních aktivit, dle různých archeologických a terénních podmínek, ale i dle stavu dochování archeologických objektů a situací. Kromě základního přehledu jednotlivých geofyzikálních metod vhodných při řešení určité archeologické problematiky by proto tematicky zaměřené přednášky s řadou konkrétních příkladů měly poskytnout základní představu o současné šíři, variabilitě, možnostech i omezeních aplikací geofyzikálních metod při průzkumu různých typů archeologických lokalit.

Témata přednášek:

1. Přehled a vývoj geofyzikálních metod v archeologii, příprava a způsob geofyzikálního měření, geofyzikální a archeologická interpretace výsledků (fólie k přednášce).

2. Geofyzikální metody při průzkumu sídlišť (neopevněná i opevněná sídliště, hradiště, tvrziště, města) (fólie k přednášce).

3. Geofyzikální metody při průzkumu pohřebišť (plochá pohřebiště, mohylníky) (fólie k přednášce).

4. Geofyzikální metody při průzkumu výrobních a exploatačních center (výroba železa, sklárny, těžba surovin) (fólie k přednášce).

5. Geofyzikální metody při průzkumu kultovních areálů a lokalit jiných či neznámých aktivit (rondely, vojenská ležení, komunikace, depoty) (fólie k přednášce).

Literatura:

 Monografie 

Clark, A. 1990: Seeing beneath the soil. Prospecting methods in archaeology. London.

Gruntorád, J. a kol. 1985: Principy metod užité geofyziky. Praha.

Hašek, V. - Měřínský, Z. 1991: Geofyzikální metody v archeologii na Moravě. Brno.

Mareš, S. a kol. 1990: Úvod do užité geofyziky, 2. přepracované vydání, Praha.

 Sborníky 

Becker, H. (ed) 1996: Archäologische Prospektion. Luftbildarchäologie und Geophysik. Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 59, München.

Fassbinder, J. – Irlinger, W. (eds) 1999: Archaological Prospection. Third International Conference on Archaeological Prospection. Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes fü r Denkmalpflege, Band 108, München.

Hašek, V. (red) a kol. 1989: Geofyzika v archeologii a moderní metody terénního výzkumu a dokumetace. Sborník 6. celostátní konference, Muzeum Jihovýchodní Moravy Gottwaldov, 31. 10. - 4. 11. 1988.

Kouřil, P. - Nekuda, R. - Unger, J. (eds) 1998: Ve službách archeologie. Sborník k 60. narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc. - Příspěvky z 1. pracovní konference odborné sekce ČAS - Přírodovědné metody v archeologii Kravsko 5.-6. března 1998, Brno (Archeologický ústav AV ČR).

von der Osten-Woldenburg, H. (ed) 1998: Unsichtbares sichtbar machen. Geophysikalische Prospektionsmethoden in der Archäologie, Kolloquium vom 27. Oktober 1994 in Leipzig. Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg, Heft 41, Stuttgart.

 Odborné časopisy 

Archaeometry (od 1959). The Bulletin of the Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, Oxford University (Cambridge University Press).

Archaeological Prospection (od 1994). Ed. Pollard, M. - Aspinall, A., Dept. of Archaeological Sciences, University of Bradford (John Wiley & Sons, Bognor Regis, West Sussex).

 Články 

Bálek, M. – Hašek, V. – Měřínský, Z. – Segeth, K. 1986: Metodický přínos kombinace letecké prospekce a geofyzikálních metod při archeologickém výzkumu na Moravě. Archeologické rozhledy 38, 550-574.

Bárta, V. 1993: Možnosti užité geofyziky při výzkumu feudálních sídel. Casteologica Bohemica 3, 321-324.

Křivánek, R. 1995: Shrnutí výsledků geofyzikálního měření na místech zaniklých středověkých skláren. In: Blažek, J., Meduna, P. (eds), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1992, Most (ÚAPPSZČ), 279-308.

Křivánek, R. 1996: Příklady aplikace geofyziky při ověřování výsledků leteckého snímkování v Čechách. In: Archeologické rozhledy XLVIII č.2, 253-263.

Křivánek, R. 1998: Příklady využití geofyzikálních metod při průzkumu i výzkumu různých typů archeologických lokalit v Čechách. In: Kouřil, P., Nekuda, R., Unger, J. (eds), Ve službách archeologie. Sborník k 60. Narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc., Brno (ArÚ), 177-197.

Křivánek, R. 1999a: Geofyzika na předpolí hnědouhelných dolů. In: Čech, P. (ed), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997, Most (ÚAPPSZČ), 191-202.

Křivánek, R. 1999b: Magnetometrický průzkum hradiště Lštění, okr. Benešov. Archeologické rozhledy LI/4, 806-823.

Křivánek, R. 1999c: Přehled využití geofyziky ArÚ Praha na archeologických lokalitách ve středních Čechách v letech 1994-1998. Archeologie ve středních Čechách 3, ÚAPPSČ Praha, 213-234.

Křivánek, R. 2000a: Způsoby využití geofyzikálních měření jako metody průzkumu hradišť. Archeologie ve středních Čechách 4, ÚAPPSČ Praha (v tisku).

Křivánek, R. 2000b: 1998 – první rok využívání cesiových magnetometrů při výzkumu archeologických lokalit v Čechách. Ve službách archeologie II - sborník s příspěvky z 2. pracovní konference odborné sekce ČAS "Přírodovědné metody v archeologii" Kravsko 4.-5. 3. 1999, Brno (v tisku).

Křivánek, R. - Kuna, M. 1993: Geophysics within the ALRNB - Landscape & Setlement programme : A neolithic circular enclousure at Vinoř. In: Památky archeologické LXXXIV no.2, 133-137.

Marek, F. 1996: Vyhledávání podpovrchových archeologických objektů s ohledem na jejich včasnou záchranu. In: Mareš a kol. - Geofyzikální metody v ochraně a tvorbě životního prostředí (Phare), Ostrava, 123-131.

Marek, F. 1996: Vyhledávání podpovrchových archeologických objektů s ohledem na jejich včasnou záchranu. In: Mareš a kol. - Geofyzikální metody v ochraně a tvorbě životního prostředí (Phare), Ostrava, 123-131.

Tirpák, J. 1994: Uplatnenie geoelektrických metód při vyhľadávaní zaniknutých sakrálnych stavevieb. Archeologica historica 19/94, 379-387.

 


PŘEHLED  PRACOVIŠŤ  SE  ZKUŠENOSTMI  S APLIKACÍ  GEOFYZIKÁLNÍCH  METOD  V  ARCHEOLOGII:

Archeologický ústav AV ČR Praha, Oddělení prostorové archeologie
Letenská 4
, 118 01  Praha 1
tel.:  02/575 33 782
fax:  02/575 32 288
email:  krivanek@arup.cas.cz
internet:  www.arup.cas.cz//sppc/geo_pruzkum.html
(RNDr. Roman Křivánek, magnetometrie, geoelektrické odporové a elektromagnetické metody, termometrie, DK)

Archeologický ústav AV ČR Brno, Oddělení archeologické prospekce
Ječná 29a
, 621 00  Brno
tel.:  05/72 64 473
fax:  05/77 32 93
internet:  www.iabrno.cz/3be.htm
(RNDr. Vladimír Hašek, DrSc.,  geoelektrické odporové a elektromagnetické metody, radar, magnetometrie, DK)

Firma Majer
Palackého 62
, 387 01  Volyně
tel.:  0342 / 37 25 47
(Antonín Majer, geoelektrické odporové metody, magnetometrie + laboratorní měření
magnetické susceptibility, f osfátová analýza)

Přírodovědecká fakulta UK Praha, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Albertov 6 , 128  43  Praha
tel.:  a. 02/219 52 220,  b. 02/219 52 382
fax:  02/219 52 180
email:  fmarek@mail.natur.cuni.cz, dohnalj@mail.natur.cuni.c z
internet: www.natur.cuni.cz/~geophys
(a. Prof. Ing. PhDr. František Marek, b. RNDr. PhDr. Jiří Dohnal, geoelektrické odporové a elektromagnetické metody, magnetometrie, termometrie, gravimetrie, seismika)