Struktura sídlištního areálu z mladší doby bronzové

 

Výzkum sídliště knovízské kultury v Praze - Hostivaři

 

 

Projekt GAČR (404/01/1407)

 


 

 

 

Předstihový archeologický výzkum v Praze – Hostivaři v roce 1999 byl vyvolán výstavbou rozsáhlého Střediska obchodu a služeb (SBF Development spol. s r.o.). V první etapě byl realizován zjišťovací výzkum (květen - červen 1999). Zkoumané řezy protínající ohroženou plochu od jihu k severu poskytly základní informace o charakteru a rozsahu archeologických situací (Kováčik 1999). Na základě výsledků zjišťovacího výzkumu byl vypracován projekt terénního výzkumu zahrnující cíle a metodu odkryvu, časový harmonogram a rozpočet. Vlastní odkryv na ploše A byl realizován v červnu a červenci. Další terénní práce menšího rozsahu prováděné formou archeologického dohledu při hloubení inženýrských sítí se uskutečnily v srpnu 1999 až lednu 2000. Od srpna 1999 do července 2000 probíhalo zpracování terénního výzkumu, zejména vyhodnocení terénní dokumentace a laboratorní ošetření nálezů.

 

Již zjišťovací výzkum prokázal, že se na ploše ohrožené výstavbou nachází výjimečně kvalitně dochované sídlištně z mladší doby bronzové. Relikty sídlištních aktivit představovaly nejen objekty zahloubené do podloží, ale též mocné nadložní souvrství, které nebylo narušeno zemědělskou kultivací či jinými razantními postdepozičními vlivy neboť bylo překryto souvrstvím akumulací. Vzhledem k mimořádné povaze archeologických pramenů byla vypracována taková metoda terénního výzkumu, která by umožnila i v podmínkách předstihového záchranného výzkumu  testovat potenciál lokality, která v podobném rozsahu nebyla u nás dosud zkoumána. Vlastní odkryv a jeho předběžné zpracování potvrdilo předpoklad výjimečných výpovědních možností sídliště s dochovaným nadložním souvrstvím (naprostá většina archeologických situací a nálezů pocházela z vrstev a mělkých objektů, které by po standardní skrývce na podloží podlehly zkáze).

 

Další etapou výzkumu bylo vypracování projektu "Struktura sídlištního areálu mladší doby bronzové", který byl následně podpořen Grantovou agenturou ČR (404/01/1407). Hlavním cílem projektu bylo vyhodnocení získaných archeologických pramenů, zejména studium formálních a prostorových vlastností artefaktů a ekofaktů, které by umožnilo poznání jednotlivých komponent sídliště a určení jejich funkce.

 


P. Vařeka