Předběžná zpráva

Řešitelé Předběžná zpráva Momentky Katedra archeologiePředběžná zpráva o předstihovém archeologickém výzkumu
Katedry archeologie ZČU v Plzni na Dómském vrchu v Litoměřicích v roce 2000

  Pavel Vařeka - Alena Horáčková - Ladislav Šmejda

1.  Úvod

V rámci předstihového a záchranného archeologického výzkumu na Dómském vrchu v Litoměřicích, vyvolaném výstavbou domova důchodců, byla část plochy zkoumána Katedrou archeologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni. Výzkum byl realizován na základě objednávky Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích (čj. 12/2000). Odkryv předmětné plochy prováděli pod vedením archeologa a dvou výzkumných asistentů studenti archeologie 1. (22 studentů) a 4. ročníku (18 studentů) v rámci povinné terénní praxe, která je součástí kurzů Terénní metody v archeologii 1-2  (1. ročník) a Terénní aktivity v archeologii (4. ročník). V závěrečné etapě zde absolvovalo praxi také 5 studentů z archeologického semináře Ústavu historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě. Terénní výzkum probíhal od 10. 6. do 18. 8. 2000 a v zimním semestru 2000 navázalo zpracování a vyhodnocení odkryvu, jehož výstupem bude nálezová zpráva a publikace (viz harmonogram projektu).

2.  Cíle a metoda výzkumu

Předstihový a záchranný terénní výzkum na Dómském vrchu se zaměřuje zejména na poznání areálu přemyslovského hradiště z raného středověku, vrcholně středověkého města (neúspěšná lokace z r. 1253) a mapuje také relikty pravěkých archeologických situací, uchovaných pod mladšími sídelními situacemi. První etapa výzkumu realizovaného Okresním vlastivědným muzeem v Litoměřicích  pod vedením dr. O. Kotyzy (ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech, M. Sýkora) se uskutečnila v roce 1999 a druhá probíhá v součinnosti s postupem stavebních prací v roce 2000.


Obr.1. Celkový pohled na plochu výzkumu od jihu.

Terénní výzkum Katedry archeologie ZČU v Plzni se zaměřil na jihozápadní část areálu zkoumaného v roce 2000. Plocha byla označena jako sonda 1/2000 a byla rozdělena do 7 sektorů o velikosti 3 x 3 m (sektory 39 – 46). Mezi nimi byly ponechány bloky o šířce 0,6 m, které byly vyměřeny v rámci jednotného systému užívaného na celé lokalitě. Dodatečně jsme otevřeli další sektory na západní a jižní straně plochy, které zasahovaly k okraji areálu ohroženého stavbou. Na západní straně šířkově navazovaly na stávající síť 3 sektory (42, 50, 59); jejich atypickou délku (5,34 m) podmínil rozsah areálu staveniště, kde byla provedena skrývka. Na jižní straně byla zkoumaná plocha rozšířena sektorem 58 (10 x 2,6 m), jehož cílem bylo propojení stratigrafických vztahů v navazujících východních sondách zkoumaných O. Kotyzou a M. Sýkorou a v sektorech 45 a 46. V závěrečné etapě odkryvu byly rozebrány některé kontrolní bloky v těch částech zkoumané plochy, kde to bylo nezbytné pro vyřešení terénní situace. Celkem byla terénním výzkumem katedry archeologie prozkoumána plocha o rozloze 190,5 m2.

Odkryv v sondě 1/2000 sledoval základní problémové okruhy řešené celým výzkumným projektem na Dómském vrchu, zaměřil se však také na řešení specielních otázek v rámci dlouhodobé výzkumné strategie katedry archeologie ZČU. K nim se řadí především studium formálních a prostorových vlastností sídlištních reliktů, artefaktů a ekofaktů. Analýza těchto vlastností umožní zkoumat prostorovou a funkční strukturu sídlištního areálu, zejména z vrcholně středověkého sídelního horizontu, který poskytuje reprezentativní vzorek sídlištní situace.

kresba.jpg (278411 bytes)
Obr.2. Ukázka
kresebné dokumentace.

Situace v sondě 1 byly odkrývány po přirozených stratigrafických jednotkách (vrstva, výkop, konstrukce, styková plocha) a popisovány podle jednotného systému užívaného Katedrou archeologie. Stratigrafické jednotky byly označeny čtyřmístným číslem v rámci jedné numerické řady (1001 – 100x; první číslo určuje příslušnost stratigrafické jednotky k situacím v sondě 1, další trojčíslí označuje číslo stratigrafické jednotky – 001 – 00x). Celkem bylo odkryto a dokumentováno více než 1600 stratigrafických jednotek. Jednotlivé odkrývané úrovně byly plošně dokumentovány (měřítko 1:20) a nivelovány . Nivelován byl také povrch všech vrstev, stykových ploch a dna výkopů. Po odkryvu sektorů byly dokumentovány řezy (1:20) a rozebrány vybrané kontrolní bloky. Průběžně jsme pořizovali fotografickou dokumentaci na diapozitivy a Okresní vlastivědné muzeum v Litoměřicích zajišťovalo dokumentaci na videokameru. Nálezy byly v rámci stratigrafických jednotek evidovány v sektorech, některé artefakty byly zaměřeny polohově a výškopisně (kovy, sklo, strusky, štípaná industrie, některé keramické a kostěné artefakty).


Obr. 3. Způsob získávání vzorků rybích kostí - proplavení vrstvy na hrubším sítu.

Z každé vrstvy byl odebrán vzorek změřeného objemu k proplavení. Za tímto účelem byla přímo na terénní výzkumné základně zřízena flotační linka, kde byly vzorky po odebrání proplaveny. Flotace probíhala nejprve v barelu o objemu 60 l, kde byly vzorky vrstev rozmíchány ve vodě a plovoucí frakce botanických makrozbytků byla zachycena na sítu s oky o velikosti 0,25 mm. Další etapy flotace probíhaly na hrubším sítu o velikosti ok 2,0 mm, kde byly zachyceny další ekofakty (zejm. další botanické makrozbytky, drobné zvířecí kosti – především obrovské množství rybích kostí a šupin, ulity měkkýšů, skořápky) a drobné artefakty. Výsledky flotace se zaznamenávaly do flotačního denníku. Z vrstev, které při flotaci poskytly velké množství ekofaktů, příp. drobných artefaktů, byly odebrány další vzorky, případně byly proplaveny celé (např. některé výplně jam s množstvím zuhelnatělých obilek, ale také výplň neolitické jámy, ze které bylo flotací získáno množství štípané industrie).

Odkryv sledované plochy sloužil současně jako terénní praxe studentů archeologie na ZČU v Plzni. Hlavním cílem praxe je, aby studenti dokázali samostatně (pod dohledem pracovníků katedry archeologie) realizovat odkryv části zkoumané plochy, včetně dokumentace terénních situací a terénní evidence nálezů. Na terénní část praxe navazuje postexkavační etapa, realizovaná v zimním semestru, ve které studenti provádějí zpracování a vyhodnocení částí plochy, které v létě odkrývali. Výstupem praxe jsou dílčí nálezové zprávy zpracované studenty, které tvoří části celkové nálezové zprávy vypracované katedrou a připravované publikace.

Pro realizaci takto koncipované praxe byli studenti rozděleni do týmů. Každý tým je zodpovědný za odkryv a zpracování jednoho z 11 zkoumaných sektorů (koordinaci výzkumných prací a jejich supervizi prováděl vedoucí terénní praxe, na odkryv a dokumentaci dohlíželi dva vědečtí asistenti katedry – Mgr. A. Horáčková a Mgr. L. Šmejda a v době odkryvu množství náročných situací byl přizván další archeolog katedry). Zpracování terénního výzkumu v současnosti probíhá na Katedře archeologie. Zahrnuje tyto části:

A) zpracování a vyhodnocení terénního výzkumu: vytvoření databázového systému zkoumané lokality, který obsahuje popis stratigrafických jednotek, evidenci a popis fotografií (diapozitivy jsou scanovány) a digitalizovanou terénní dokumentaci - plány a řezy. Studenti současně provedou analýzu stratigrafických vztahů a vytvoří stratigrafické matice jednotlivých sektorů.

B) základní zpracování nálezů: laboratorní ošetření nálezů keramiky a kostí (mytí, lepení, příp. doplňování sádrou), evidenci  nálezů (databáze nálezů), uložení a evidenci nálezů v depozitáři katedry (konzervaci některých druhů nálezů – např. kovy, sklo atd., stejně jako základní separaci, evidenci a vyhodnocení ekofaktů zajišťujeme subdodavatelsky na dalších odborných pracovištích).

C) Textace dílčích nálezových zpráv.

3. Předběžné výsledky terénního výzkumu

3.1. Pravěké osídlení

Podloží lokality je tvořeno mocnou sprašovou návějí nasedající na pleistocénní štěrkopískovou terasu, která pokrývá opukový skalní podklad. Sprašové podloží je na zkoumané ploše téměř rovné s nepatrným sklonem od západu k východu: na západním okraji sondy dosahuje podloží nadmořské výšky 173,38 m a při východním okraji činí niveleta podloží 173,32 m n. m. Téměř rovný povrch této části Dómského vrchu potvrzuje další kóta při východním okraji velké zahloubené stavby 1500, která činí také 173,32 m n. m. Ve vzdálenosti cca 23 m východně od západního okraje zkoumané plochy tak činí výškový rozdíl necelých 10 cm.


Obr. 4. Sonda 1/sektor 42 – jámy 1568 a 1561 kultury s vypíchanou keramikou
po vybrání výplně.

Na sprašové podloží nasedá půdní typ tvořený tuhou hnědou plastickou hlínou s nahodilými kamínky, kameny a oblázky, který dosahuje mocnosti 0,5 – 0,7 m. Odkryv prokázal, že se půdní typ vyvinul z větší části až v holocénu. Nejstarší archeologické objekty jsou hloubeny do báze půdního typu a ve vyšších úrovních zjišťujeme další ojedinělé jámy a kůlové jamky. Zbarvení výplní objektů je totožné či téměř totožné s barevným odstínem půdního typu a identifikaci archeologických situací tak umožňuje zejména odlišná konzistence vrstev ve výplních. Množství objektů, které se podobají kůlovým jamkám, je navíc pozůstatkem kořenového systému stromů novodobého parku a výsledkem aktivity hlodavců (tvar a orientace těchto „jamek“ umožňuje ve většině případech jejich správnou interpretaci). Ojedinělé nálezy drobných zlomků pravěké keramiky zjišťujeme ve všech úrovních půdního typu; jejich koncentrace však narůstá v horních úrovních (zejm. do hloubky cca 0,2 m pod povrchem), kde se objevují také zlomky raně středověké keramiky.

Předběžně byly datovány dosud pouze 2 pravěké objekty. Rozsáhlý výkop tvořený dvojicí jam (stratigrafické jednotky 1561 a 1568) zachycený v sektoru 42 poskytnul nálezy kultury s vypíchanou keramikou. Celkové rozměry objektu činí min. 3 x 1,5 – 1,9 m a hloubka dosahuje 0,8 m. Do stejného období zřejmě náleží další menší jámy zachycené v blízkosti a zřejmě též některé kůlové jamky odkryté v sektoru 50.

Na rozhraní sektorů 39, 40, 42 a 43 (křížení bloků) byl zjištěn objekt (stratigrafická jednotka 1294), který datujeme do doby římské. Jáma nepravidelně oválného půdorysu o velikosti 3 x 1,2 – 1,4 m byla hloubena z vrchní části půdního typu a její hloubka činila 0,7 – 0,8 m. K dalším objektům, které se stratigraficky řadí do pravěkého osídlení lokality, náleží jáma oválného půdorysu o velikosti 3,4 x 1,5 – 1,7 m a 2 jámy nepravidelně kruhového půdorysu o cca 1 m a hloubce cca 0,3 m (stratigrafická jednotka 1607; hloubena do báze půdního typu) a 0,6 m (stratigrafická jednotka 1563).

 

3.2. Raně středověké osídlení

S výjimkou ojedinělých zlomků raně středověké keramiky zjištěné v horní úrovni půdního typu nasedají situace z raného středověku až na jeho povrch, resp. jsou do povrchu půdního typu hloubeny. V sondě 1/2000 se až na ojedinělé výjimky nedochovaly vrstvy nebo souvrství z doby existence přemyslovského hradiště. V některých případech nasedala tenká vrstvička (či její zbytek) na povrch půdního typu (např. v sektoru 42 s nálezy keramiky z nejstarší fáze hradiště z 10. století). Zdá se, že hradištní souvrství zaniklo v důsledku mladší sídelní aktivity, zejména ve vrcholném středověku nebo se nedochovalo v důsledku eroze (nepatrný sklon terénu zjištěný při okraji vrchu v sondě 1/2000 dále k východu narůstá). Výrazné relikty hradištního osídlení představují tak pouze objekty zahloubené do půdního typu a podloží.

Předběžně řadíme do tohoto období 6 výkopů. Nejhlubším objektem je obilní jáma odkrytá v sektoru 45. Jáma hruškovitého tvaru dosahovala hloubky 2,7 m, průměr hrdla činil 1 m a v nejširší spodní části dosahovala šířka 1,7 m. Z výplně bylo flotací získáno množství botanických makrozbytků, rybích kostí, šupin a dalších ekofaktů.

Z velkého spektra zahloubených objektů dokumentovaných výzkumem litoměřického hradiště evidujeme dále oválnou jámu 1084 o min. délce 2,5 m a šířce 1,5 m (tzv. vanovitá jáma), kterou porušila vrcholně středověká jáma 1409 (sektor 41).

V sektoru 58 byla částečně odkryta jáma oválného půdorysu 1530 o velikosti 1,95 x 1,2 m a hloubce 0,65 m a jáma zřejmě kruhového půdorysu 1658 o průměru cca 1 m a hloubce 0,4 m, kterou porušila zahloubená stavba 1034.

Ve dně vrcholně středověkého objektu 1441 (sektor 42) se zachovala spodní část raně středověké jámy 1383 nepravidelně oválného až osmičkovitého půdorysu. Velikost dochovaného zbytku jámy činila 1,2 x 0,5 – 0,8 m. V sektoru 39 se podařilo odkrýt 2 jámy, které řadíme do období existence hradiště: jámu 1471 (cca 2 x 1 m) a jámu 1455 (průměr cca 1,5 m).

S výjimkou obilní jámy funkci těchto objektů nelze spolehlivě určit.

3.3. Vrcholně středověké osídlení

Naprostá většina archeologických situací na zkoumané ploše se řadí do 13. století a můžeme je spojovat s neúspěšným založením města v polovině 13. století. V sondě 1 se podařilo odkrýt část parcely z doby lokace města s minimálně dvěma vývojovými fázemi. Archeologické situace dokumentují zástavbu, množství výrobních a dalších aktivit, jejichž relikty po celkovém vyhodnocení významně přispějí (stejně jako další vrcholně středověké parcely na této lokalitě) k poznání nejstarší etapy vývoje českých měst.

Archeologické situace vrcholně středověkého horizontu osídlení nasedají přímo na povrch půdního typu či sporadicky dochované relikty vrstev z raně středověkého období. V některých částech plochy jsou relikty hradištního osídlení odděleny od vrcholně středověkých situací vrstvou přemístěné spraše 1007 o kolísající mocnosti 0,01 – 0,3 m. Tato vrstva představuje zřejmě jednorázovou úpravu terénu – planýrku před založením vrcholně středověkého města. Vrstva 1007 vyplňuje terénní nerovnosti (např. prosedající výplně starších objektů) a všechny vrcholně středověké objekty tuto vrstvu porušují.

3.3.1. Zástavba

K nejvýznamnějším objektům vrcholně středověkého sídelního horizontu se řadí 2 zahloubené stavby, které vedle sloupových a kůlových jam představují jediné pozůstatky dřevěné zástavby parcely (kamenné konstrukce nebyly doloženy).


Obr. 5. Sonda 1/sektor 58 – zahloubená stavba 1500, vstup s relikty schodiště.

Pouze zčásti byla odkryta zahloubená stavba obdélného půdorysu orientovaná ve směru západ – východ (stratigrafická jednotka 1500). Její hloubka činila 2,1 – 2,3 m, délka vnějších okrajů dosahovala 8,5 m, délka vnitřní části 7,4 m a šířka byla 4,5 m. V ploše zkoumané dr. O. Kotyzou byla odkryta severní část a jihozápadní okraj byl zachycen v sektoru 58 sondy 1/2000. Stěny hloubené ve spraši byly svislé a pravidelné, dno ploché, mírně se svažující od západu k východu. Horní části stěn vyhloubené v půdním typu byly šikmé až konvexní a nálevkovitě se rozšiřovaly, což může souviset s mechanismem zániku horních partií výkopu stavby. Západní okraj výkopu stavby se zahloubil do již zaplněného žlabovitého výkopu 1034 (viz níže). Do zahloubené stavby se sestupovalo pravoúhle zalomeným schodištěm. Horní část schodiště o šířce max. 1 m byla orientovaná od severu k jihu a tvořily ji 3 stupně vyhloubené v podložní spraši. Dřevěnou konstrukci vlastního schodiště může naznačovat dvojice kůlových jamek při okraji druhého schodového stupně. Vstup do zahloubené části od severu indikuje kromě schodiště také ústupek v obdélném půdorysu výkopu stavby. Horní část schodiště vede na úzkou plošinu v jihozápadním rohu stavby a lomí se k východu, kde pokračování této komunikace dokládá pouze šikmý sklon dna stavby. Dno západní části stavby se schodištěm je o 1 m zvýšené a z tohoto stupně byl přístupný také sklípek vtesaný do severní stěny výkopu stavby. Sklípek o délce 1,8 m měl úzké hrdlo (průměr 0,5 m) a rozšiřující se zadní částí, jejíž maximální šířka činila 1 m. V interiéru zahloubené stavby se nezachovaly žádné stopy dřevěných konstrukcí. Z doby existence stavby pochází zřejmě pouze vrstva tmavě šedé tuhé plastické hlíny 15001 o mocnosti 0,02 – 0,04 (střední část) – 0,12 – 0,2 m (při stěnách) uložená na podlaze. Ostatní vrstvy výplně spojujeme se zánikem objektu (jednorázovým ?), který předběžně řadíme do 2. poloviny 13. století.

Druhá zahloubená pravoúhlá stavba (stratigrafická jednotka 1034) je situována cca 2 m dále k západu a je orientována ve směru jihozápad – severovýchod. Stavba byla s výjimkou jihozápadního rohu prozkoumána celá. Vnitřní rozměry činily 4,8 m (severozápadní a zřejmě též jihovýchodní stěna) x 4,3 m (severovýchodní a zřejmě také jihozápadní stěna). Vnější rozměry dosahovaly 6,5 - 7,75 x 5,75 m a hloubka 1,3 – 1,35 m. Dno bylo ploché, pravidelné, s nepatrným sklonem od západu k východu. Stěny objektu, které se zahlubovaly do půdního typu a sprašového podloží, byly šikmé nebo konkávní, stupňovité a značně nepravidelné. Je otázkou, do jaké míry stěny výkopu zjištěné odkryvem odrážejí původní situaci či jsou výsledkem zánikových procesů (výkop stavby se zaplňoval zřejmě postupně – stavební jáma byla po zániku dlouhodoběji otevřená, což mohlo způsobit postupnou destrukci stěn; viz níže). V jihozápadní stěně zjišťujeme relikt šíjového vstupu (vzhledem ke stratigrafické situaci nelze vyloučit jeho druhotné vyhloubení) o max. šířce 1,3 m s několika drobnými kůlovými jamkami, na který mohly navazovat dřevěné schody.


Obr. 6. Sonda 1/sektory 45, 46, 58 – východní část zahloubené stavby 1037;
v jihovýchodním rohu stavby patrný otisk zařízení kruhového tvaru (káď ?).

Ve dně stavby se kvalitně zachovaly relikty vnitřní dřevěné konstrukce. Jako nosné vertikální konstrukční prvky sloužily mohutné kůly v rozích, po kterých se zachovaly sloupové jámy s plochými dny o vnějším průměru 0,5 – 0,6 m a vnitřním 0,3 – 0,4 m, které dosahovaly hloubky 0,5 m (sloupovou jámu v nezkoumaném jihozápadním rohu můžeme analogicky k ostatním předpokládat). Podél severozápadní, jihozápadní a jihovýchodní stěny se mezi sloupovými jámami zachovaly žlábky hluboké 0,1 – 0,14 m a široké 0,1 – 0,15 m (SZ, JZ stěna) a 0,2 m (JV stěna), které dokládají dřevěnou konstrukci stěn. Situování žlábků na středy sloupových jam indikuje drážkovou konstrukci (pravděpodobně vodorovné konstrukční prvky – kuláče, půlkuláče či trámy zasazené do svislých drážek ve sloupech; nelze však vyloučit ani umístění vodorovných prahů mezi sloupy a svislé konstrukční prvky výplní stěn zasazené do prahů a překladů). V severovýchodním rohu, za sloupovou jámou, byla šikmo do stěny vyhloubena jáma nepravidelně oválného půdorysu o velikosti 2 x 0,8 m snad skladovací funkce (sklípek, skrýš ?). Stěny této jámy respektovaly starší mladohradištní obilní jámu (stěny se v jedné části téměř dotýkaly), která se zřejmě ještě ve vrcholném středověku projevovala prosedáním výplně.

V jihovýchodním rohu stavby se dochoval jediný relikt vnitřního vybavení. Dřevěné zařízení neznámé podoby a funkce (káď, vinný lis ?) nepravidelně kruhového půdorysu o velikosti 1,6 x 1,77 m bylo zapuštěno 0,1 m do podlahy a při okrajích se dřevěná prkna tvořící obvod (stěny) zařízení zahloubila až 0,2 m. Podél severozápadní části obvodu bylo zařízení podloženo několika kameny. Otisk porušil žlábek podél stěny stavby (respektuje však sloupovou jámu), což dokládá druhotné usazení tohoto zařízení do interiéru – zřejmě bylo zasazeno do částečně rozebrané dřevěné stěny. Výkop stavby se zaplňoval postupně (viz níže) a podle charakteru nálezů mohl sloužit určitou dobu jako odpadní jáma.

Stavby 1500 a 1037 byly odděleny žlabovitým výkopem (stratigrafická jednotka 1034) orientovaným od severoseverozápadu k jihojihovýchodu o délce 4,8 m. Žlab široký v jižní části 1 – 1,1 m se v severní části rozšiřuje (šířka činí 1,4 – 1,6 m), jeho stěny jsou podhloubeny a dno je výrazně členěno. Funkci tohoto objektu neznáme. Jeho vztah k zahloubené stavbě 1034 nelze zjistit (objekty byly současné ?), ale stavba 1500 vznikala v době, kdy tento žlab byl již zaplněn a západní okraj výkopu 1500 stavby žlab porušil.  

Odkryvem se nepodařilo zjistit žádný přímý stratigrafický vztah obou zahloubených pravoúhlých staveb. Nejmladší vrstva z vrcholného středověku 1509, která překrývá výplň stavby 1500 nasedá také na výplň stavby 1034. Z nepřímých indicií však vyplývá, že stavba 1034 je nejpravděpodobněji starší, než stavba 1500 (sloužila jako obydlí v době, kdy stavba 1037 zanikla a na jejím místě bylo situováno pyrotechnologické pracoviště).

Nadzemní zástavbu dokládají pouze kůlové jamky a sloupové jámy, kterých se podařilo odkrýt více než 40. Naznačují nadzemní dřevěné konstrukce nesené sloupy či kůly, jejichž podobu však nedokážeme rekonstruovat. Výraznější indicií nadzemní zástavby může být volná plocha severozápadně od stavby 1034 s absencí zahloubených objektů, kde nacházíme výlučně kůlové a sloupové jámy.

3.3.2. Výrobní objekty

Ve střední a severovýchodní části zkoumané plochy dokumentujeme koncentraci objektů a zařízení, které můžeme spojit s pyrotechnologickou výrobou. Kromě koncentrace nálezů strusek zjišťujeme charakteristické typy objektů s výrazně propálenými stěnami a dny. K nejzajímavějším se řadí objekt předběžně interpetovaný jako výheň (stratigrafická jednotka 1156). Objekt je tvořen kanálem 3,1 m dlouhým, jehož dno mírně stoupá k severozápadu (max. hloubka v jihovýchodní části činí 0,45 m). Kanál, ve kterém předpokládáme umístění dmychadla, ústí do výhně nepravidelně kruhového půdorysu o průměru dna 0,45 x 0,5 m. Spodní část je mírně podhloubena a dno nese výrazné stopy propálení do červena. Výheň sloužila v době, kdy zahloubená stavba 1034 již zanikla a její částečně zasypaný výkop (cca kóta 173,20 m n. m.) sloužil jako předpecní jáma, ze které byla výheň obsluhována. Vrstvy vyplňující zahloubenou stavbu v této úrovni obsahovaly velké množství strusek dokládajících zpracování a výrobu železa, ale také metalurgii neželezných kovů. Setkáváme se také s četnými nálezy skla, sklovité hmoty (skelná pasta), velkým množstvím tyglíků i běžných keramických nádob, které nesou stopy velkého žáru a struskovitých natavenin na stěnách.

Výkop 1156 porušuje starší žlabovitý výkop 1061, který je také orientován k severozápadu. Vztah tohoto výkopu k výhni nelze prokázat ani vyloučit (starší či další obslužný kanál ?).

Kumulace tří objektů, které interpretujeme předběžně jako tzv. vyhřívačky, byly odkryty v sektorech 40, 43 a v bloku mezi nimi. Jedná se o mělce zahloubené jámy (1040, 1041, 1090) nepravidelně oválného půdorysu o velikosti 0,5 – 0,6 x 0,6 – 0,7 m s výrazně do červena propálenými stěnami a dny. Objekty vyplňovaly vrstvy popela a uhlíků, které zjišťujeme i v jejich okolí.

U některých dalších objektů v této části zkoumané plochy nelze vyloučit souvislost s výrobními aktivitami (velké množství strusek, popela a uhlíků ve výplních), např. u jam 1173, 1194, 1003 nebo 1149. Tyto aktivity naznačují také některé vrstvy nasedající na půdní typ a překrývající některé objekty, které prokazují více fázi výrobních procesů na parcele. Koncentraci vrstev se stopami propálení a množstvím uhlíků dokumentujeme také v západní části sektoru 50.

3.3.3. Další objekty a zařízení


Obr. 7. Sonda 1/sektor 50 - odkryv výplně jámy 1392 (13. stol.); výplň obsahovala
množství zuhelnatělých obilek a hrachu.

Naprosto převažujícím typem objektu jsou jámy rozličných půdorysů, velikosti a hloubek, které se zahlubují do půdního typu, planýrky tvořené vrstvou 1007, příp. do vrstev a souvrství z vrcholného středověku. Jedná se celkem o 16 jam (1003, 1084, 1149, 1156, 1173, 1194, 1291, 1333, 1392, 1409, 1441, 1443, 1463, 1560, 1594). Největší koncentraci takových jam dokumentujeme v západní a severozápadní části zkoumané plochy (okrajové části parcely ?). U některých z nich můžeme uvažovat o odpadní (sekundární ?) funkci: např. velká jáma nepravidelného půdorysu 1333 nebo rozsáhlá mělká jáma 1441. O funkci objektů v okamžiku zániku mohou svědčit v některých případech nálezy z výplně, např. jáma 1392 byla vyplněna množstvím zuhelnatělých obilek a hrachu. Lineární výkop 1156 na severním okraji zkoumané plochy, který vykliňuje v sektoru 40, může představovat ohražení parcely (tento lineární útvar pokračuje ve stejném směru dále k východu).  


Aktualizace: 26. března 2001
Kontakt: smejda@hotmail.com