Archeologický potenciál Čech: riziko archeologického výzkumu

Úvod Zpráva 2000 KAR Plzeň


Průběh plnění úkolů projektu Archeologický potenciál Čech za rok 2000


Na Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni se plnění úkolů grantu soustředilo na získání reálných znalostí o vzorcích pravěkého a středověkého osídlení. Výzkum byl zahájen dvěma směry:

 1. bc.jpg (297807 bytes)Na území Čech (zejména v jejich západní části) bylo zvoleno 27 obdélníkovitých území, každé o rozloze 9 listů mapy 1:10000. Na každém z těchto dílčích území bylo na 1 listě zkušebně provedeno vyhledání archeologických lokalit podle Archeologické databáze Čech (sestavené v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze), odstraněny duplicity a vyznačeny záznamy, u nichž lze provést více nebo méně přesnou lokalizaci v souřadnicích. Podle očekávání bylo zjištěno, že jednotlivá území se od sebe velmi podstatně odlišují počtem lokalit, a to i po odstranění duplicitních záznamů.
  Tuto práci provedli studenti Katedry archeologie, kteří kromě toho prodělali kurs základů geografických informačních systémů (GIS), takže v r.2001 budou schopni vynášet lokality do map. Někteří studenti však pracovali pomocí GIS s digitalizovanými mapami už v r. 2000.

 2. Na území Čech bylo vyhledáno několik území s výrazným gradientem počtu lokalit. Pro tento účel byla zvolena území, která částečně zasahují do horských terénů (jižní svahy Krušných hor od toku Bíliny na sever, svahy Českého středohoří vymezené řekou Bílinou, Labem, Ohří a říčkou Srpinou, svahy Brd a Hřebenů). Kromě toho v jižních a jihozápadních Čechách sledujeme rozmístění opevněných poloh jakožto artefaktu, jehož rozšíření relativně nejméně závisí na stavu bádání (polohy s viditelným opevněním jsou zpravidla známy). Také na těchto úkolech pracují studenti Katedry archeologie a to podobným způsobem jako v bodě 1, jde však o úlohy komplikovanější (hranice studovaných území nejsou totožné s okrajem map) a rozsáhlejší. Volba území s gradientem počtu lokalit má za cíl zjistit relativně bezpečně závislost hustoty lokalit na bezpečně uchopitelném parametru přírodního prostředí.

Od května 2000 až do konce roku působili při konkrétním vedení studentů Katedry archeologie v Plzni dva asistenti, najatí za peníze grantu (Mgr.L.Šmejda a Mgr.A.Horáčková). Prováděli obstarávání a distribuci map a databází, poskytovali studentům konzultace o technických problémech databází a GIS, pečovali o rozdělení času na počítačích katedry a radili studentům ve všech možných otázkách. Kromě toho rozšiřovali svoje znalosti tak, aby mohli účinně pomáhat studentům i při složitějších činnostech v r. 2001 (software ArcView, Idrisi32, Visual Basic, statistický software) a připravovali zapojení dalších studentů v r. 2001. 

V r. 2000 katedra archeologie vybudovala svoji internetovou stránku, což vytváří předpoklady, aby ji v r.2001 využila pro řešení grantového projektu.


Bibliografie

Redakce české části sborníku:

 • J.Kozłowski i E.Neustupný (eds.), Archeologia przestrzeni - Metody i wyniki studiów osadniczych w dorzeczach górnej Laby i Wisły. Kraków - PANU, v tisku

V souvislosti s grantem vyšlo v r. 2000:

 • Neustupný, E. 2000a: The measure of deforestation in prehistoric Central Europe. In: A.Buko and P.Urbańczyk, Archeologia w teorii i praktyce. Warszawa, 345-352.

 • Neustupný, E. 2000b: Die Gewinnung von Rohstoffen und ihr Beitrag zur Kenntnis von Entwaldung und Bevölkerungsdichte. In: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- un Südböhmen - Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy, 9.Treffen , 178-182.

 • Neustupný, E. and N.Venclová 2000a: Surveying Prehistoric Industrial Activities: The Case of Iron Production.. In: J.L.Bintliff, M.Kuna and A.Venclová (eds.),The Future of Surface Artifact Survey in Europe (Sheffield Archaeological Monographs 13). Sheffield , 93-104.

V tisku:

 • Neustupný, E. 2001: Hlavní problémy prostorové archeologie - Principal problems of spatial archaeology. In: J.Kozłowski i E.Neustupný (eds.), Archeologia przestrzeni - Metody i wyniki studiow osadniczych w dorzeczach górnej Laby i Wisły , Kraków 2001.

 • Vařeka, Pavel 2001: Proměny sídlištní struktury v mikroregionu Libkovic okr. Most. In: J.Kozłowski i E.Neustupný (eds.), Archeologia przestrzeni - Metody i wyniki studiow osadniczych w dorzeczach górnej Laby i Wisły , Kraków 2001

 • Neustupný, E. a N.Venclová 2000b: Posouzení analytických sběrů matematickými metodami a geografickými informačními systémy. In: A.Venclová, Výroba a sídla v době laténské , 189-205

nahoru


Kontakt: smejda@hotmail.com