doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

odkaz na rozvrh

Fotografie

e-mail  vareka@kar.zcu.cz
telefon  377635113,5150
konzultační hodiny  Út 12:00 - 13:00, SP416, úřední hodiny
pracoviště  Oddělení výzkumných projektů
kancelář  SP416

vyučované předměty

KAR/ARSE2 Archeologie raně středověké Evropy 2 [ stag ]
KAR/ASN3 Archeologie středověku a čas. novověku 3 [ stag | dopl. informace | materiály ]
KAR/ASN4 Vybrané problémy archeologie středověku [ stag ]
KAR/BP Závěrečná bakalářská práce [ stag ]
KAR/CSN3 Cvičení z archeologie středověku 3 [ stag | dopl. informace | materiály ]
KAR/CSN4 Cvičení z archeologie středověku [ stag ]
KAR/DMA Diplomová práce magisterská [ stag ]
KAR/DUM Vesnický dům ve střední Evropě [ stag ]
KAR/LAB2 Laboratorní cvičení 2 [ stag ]
KAR/LAB3 Laboratorní cvičení 3 [ stag ]
KAR/LAB4 Laboratorní cvičení 4 [ stag ]
KAR/NMS2 Archeologie novověku a současnosti 2 [ stag | materiály ]
KAR/SEA1 Seminář pro archeologii 1 [ stag ]
KAR/SEA2 Seminář pro archeologii 2 [ stag ]
KAR/SEA3 Seminář pro archeologii 3 [ stag ]
KAR/SEA4 Seminář pro archeologii 4 [ stag ]
KAR/SEM1 Archeologický seminář 1 [ stag | dopl. informace ]
KAR/SEM2 Archeologický seminář 2 [ stag | dopl. informace ]
KAR/SEM3 Archeologický seminář 3 [ stag ]
KAR/SEM4 Archeologický seminář 4 [ stag | dopl. informace ]
KAR/TEA Terénní aktivity [ stag | dopl. informace ]
KAR/TEM2 Terénní metody archeologie 2 [ stag ]
KAR/TEP1 Terénní praxe 1 [ stag ]
KAR/TER1 Terénní praxe 1 [ stag ]
KAR/TER2 Terénní praxe 2 [ stag ]
KAR/UDA2 Úvod do archeologie 2 [ stag ]
KAR/UTA Úvod do terénních aktivit v archeologii [ stag ]

stručný odborný životopis

1985 - 1989 studium archeologie na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze

1989 studijní pobyt na Humboldtově Universitě v Berlíně

1991 - 1996 externí postgraduální studium v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filosofické fakulty University Karlovy v Praze

1992 - 1993 studijní pobyt na Universitě v Oxfordu (St. Anthony's College)

1989 - 1990 pracuje v Pražském ústavu památkové péče a ochrany přírody

1991 - 1993 Archeologický ústav AV ČR v Praze

1993 - 1998 Ústav archeologické památkové péče středních Čech v Praze

1998 - 1999 občanské sdružení Archaia

od roku 1998 přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni

od roku 2000 pracuje na Katedře archeologie v Plzni


specializace

Archeologie středověku a novověku, Tradiční kultura středověku a novověku, Středověké a novověké osídlení, vesnická sídla, Archeologie domu, Metody terénního archeologického výzkumu

on-line články, internetové odkazy