Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.

Fotografie
 
e-mail capekla@kar.zcu.cz, capekla.st@gmail.com
phone  377635169
room  SO138 - laboratoř
osobní stránky  https://zcu.academia.edu/LadislavČapek

Publications

Monographies
 • Čapek, L.; Procházka, R.; Sedláčková, L.; Těsnohídková, K.; Slavíček, K.; Plchová, S.; Plzák, J.; Nosek, V.; Zemancová, T.; Vrcholně a pozdně středověká keramika v českých zemích - výroba, regionalizace, metody, interpretace. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. 513s. ISBN 978-80-261-1093-4.
 • Čapek, L.; Sedláčková, L.; Procházka, R.; Měchurová, Z.; Slavíček, K.; Těsnohlídková, K.; Zemancová, T.; Zimola, D.; Jiří, O.; ; ; Trojí život středověké keramiky. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021. 161s. ISBN 978-80-261-1009-5.
 • Menšík, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Starková, L.; Kočár, P.; Kočárová, R.; Sůvová, Z.; Gersdorfová, Z.; Král, V.; Majer, A.; Šída, P. Kněží hora u Katovic. Pravěké a raně středověké výšinné sídliště a hradiště v jižních Čechách. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 307s. ISBN 978-80-261-0855-9.
 • Čapek, L.; Těsnohlídková, K.; Slavíček, K.; Všianský, D.; Pracný, P. Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky. Plzeň - Brno : Západočeská univerzita - Masarykova univerzita, 2018. 197s. ISBN 978-80-261-0811-5.
 • Čapek, L.; Militký, J.; Chvojka, O.; Kočár, P.; Preusz, M.; Hlásek, D.; Rohanová, D.; Zavřel, J.; Říha, J. Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů. Plzeň - České Budějovice : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 613s. ISBN 978-80-261-0634-0.
 • Čapek, L. Depoziční a postdepoziční procesy středověké keramiky na parcelách Českých Budějovic : případová studie z domu čp. 16. Plzeň : Petr Mikota, 2010. 189s. ISBN 978-80-87170-16-8.
Papers in journals
 • Čapek, L.; Chalánek, M. Zaniklá středověká vesnice Zábdiší na panství hradu Žebrák. Archaeologia historica, 2023, roč.48. č.2, s.587-609, ISSN 0231-5823.
 • Čapek, L. Ontologické obraty v archeologii a studiu materiální kultury: archeologie jako věda o „věcech“. Archeologické rozhledy, 2023, roč.75. č.1, s.68-98, ISSN 0323-1267.
 • Hlásek, D.; Čapek, L.; Světlík, I. Hrad nebo pravěké hradiště? Stávající znalosti o lokalitě Velešín - Kamenná věž (okr. Český Krumlov). Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2022, roč.35. č.1, s.41-81, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L.; Militký, J. Středověká až novověká keramika z archeologického výzkumu v Radniční ulici čp.138/11 v Českých Budějovicích a fázový vývoj osídlení parcely. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2021, roč.34. č.1, s.375-447, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L.; Militký, J. Dřevěná konstrukce domu z Českých Budějovic z první poloviny 14. století. Archaeologia historica, 2021, roč.46. č.1, s.129-146, ISSN 0231-5823.
 • Čapek, L.; Hájek, P. Mapování středověké keramiky - prvotní informace k vytvářené Mapě keramických souborů v geografických informačních systémech. Archeologické výzkumy na Vysočině, 2021, roč.9. č.2020, s.5-16, ISSN 1805-9074.
 • Čapek, L.; Orna, J.; Slavíček, K.; Všianský, D. Medieval white fine-grained kaolinitic ceramics in the Czech lands in finds from Pilsen and České Budějovice. Archaeologia historica, 2021, roč.46. č.1, s.189-242, ISSN 0231-5823.
 • Čapek, L. Importy keramiky ve středověku a raném novověku v Českých Budějovicích. Archeologické výzkumy na Vysočině, 2021, roč.9. č.2020, s.153-173, ISSN 1805-9074.
 • , .; Zlomek obličejové nádoby z Českých Budějovic v kontextu středověkých až novověkých picích nádob s antropomorfní výzdobou. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2020, roč.33. č.1, s.227-246, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L.; Petr, L. Středověká až novověká keramika ze zaniklých vsí Prochod a Ždár ve Velechvínském polesí a problematika datování zániku osídlení na základě pylového záznamu. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2020, roč.33. č.1, s.247-271, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L. Studium keramiky vrcholného a pozdního středověku v Čechách : témata, metody, přístupy. Archaeologia historica, 2020, roč.45. č.2, s.855-887, ISSN 0231-5823.
 • Čapek, L.; Slavíček, K.; Petřík, J.; Valkony, J. Středověká keramika ze zaniklého východního křídla na druhém nádvoří strakonického hradu. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2019, roč.31. č.1, s.215-274, ISSN 0231-8237.
 • Menšík, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Kočár, P.; Sůvová, Z.; Hošek, J. Die Höhensiedlung und der Burgwall Katovice „Kněží Hora“. Ein überregionales Zentrum im urzeitlichen und frühmittelalterlichen Südböhmen. Archäologisches Korrespondenzblatt, 2019, roč.49. č.4, s.573-592, ISSN 0342-734X.
 • Čapek, L.; Menšík, P. Raně středověká keramika z hradiště Kněží hora u Katovic, okr. Strakonice. Archaeologia Historica, 2019, roč.44. č.1, s.357-381, ISSN 0231-5823.
 • Čapek, L.; Preusz, M. Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách - kritické zhodnocení výpovědních možností studia. Archaeologia historica, 2019, roč.44. č.1, s.313-355, ISSN 0231-5823.
 • Čapek, L.; Menšík, P.; Starková, L. Skalní hřbet Měcholupy u Blovic - Velká skála (Kámen) z pohledu archeologie. Archeologie západních Čech, 2018, roč.9. č.2, s.5-15, ISSN 1804-2953.
 • Čapek, L. Soubor kovových artefaktů ze zaniklých středověkých vsí Prochod a Žďár ve Velechvínském polesí. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2018, roč.Neuveden. č.31, s.279-317, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L. Archeologický výzkum na nádvoří radnice v Českých Budějovicích - Analýza a syntéza stratigrafických a keramických dat a interpretace behaviorálního modelu. Archeologické rozhledy, 2018, roč.70. č.4, s.596-649, ISSN 0323-1267.
 • Čapek, L.; Holata, L. General overview of medieval settlement research in the Czech Republic: Emergence and development of the field, main issues and adoption of landscape context. Revista ArkeoGazte Aldizkaria, 2017, roč.7. č.8. 12. 2017, s.267-320, ISSN 2174-856X.
 • Čapek, L.; Menšík, P.; Netolický, P.; Vladař, J.; Hrubá, H. Archeologický výzkum na parcele čp. 159 v Jungmannově ulici v Přešticích, okr. Plzeň-jih a vyhodnocení souboru pravěkých a středověkých artefaktů. Archeologie západních Čech, 2017, roč.12. č.neuveden, s.68-92, ISSN 1804-2953.
 • Čapek, L.; Fröhlich, J. Pozdně středověká usedlost čp. 9 v Topělci u Písku. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2017, roč.30. č.2017, s.371-397, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L. Nález fragmentů renesančního článkového opasku z městské radnice v Českých Budějovicích. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2016, roč.29. č.29, s.387-397, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L.; Preusz, M.; Militký, J. Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď. Archaeologia historica, 2016, roč.41. č.1, s.7-33, ISSN 0231-5823.
 • Čapek, L.; Chvojka, O.; Kodýdková, K.; Beneš, J.; Houfková, P.; Myšková, E. Středověká odpadní jímka domu čp. 7 v Krajinské ulici v Českých Budějovicích ve výsledcích rozboru artefaktů a enviromentálních analýz. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2015, roč.28. č.1, s.227-252, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L. Hrnčířské značky a kolky na středověké keramice z městské radnice a domu čp. 16 v Českých Budějoviích. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2015, roč.1. č.28, s.201-225, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L. Okruhy studia (středověké) keramiky aneb keramika jako archeologický pramen. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, roč.7. č.2, s.13-38, ISSN 1802-0364.
 • Čapek, L.; Netolický, P. Vyhodnocení zahloubených staveb (tzv. "zemnic" a "suterénů") z počátků měst v Čechách a na Moravě na základě studia jejich formální a prostorové struktury. FORUM URBES MEDII AEVI, 2014, roč.8. č.1,2, s.80-99, ISSN 1803-1749.
 • Čapek, L.; Richterová, J.; Vladař, J. Středověká a novověká keramika z archeologického výzkumu tvrze v Řesanicích (okr. Plzeň - jih). Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2014, s.247-279. ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L.; Menšík, P.; Prokop, V. Drobná středověká keramická plastika atypického koníčka z Pohnání, okr. Tábor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2014, s.397-405. ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L.; Netolický, P.; Plzák, J.; Vladař, J. Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích. Archeologia historica, 2014, roč.39. č.2, s.473-500, ISSN 0231-5823.
 • Čapek, L.; Čekalová, M.; Říha, J. Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia. Archaeologia historica, 2013, roč.38. č.2, s.525-542, ISSN 0231-5823.
 • Čapek, L.; Malina, O.; Rytíř, L. Jenišovice (okr. Písek) - Výzkum zaniklé středověké vesnice na základě prostorové distribuce keramiky. Archeologické výzkumu v jižních Čechách, 2013, roč.26. č.1, s.183-205, ISSN 0231-8237.
 • Baierl, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Menšík, P. Aplikace nedestruktivních archeologických metod na katedře archeologie v Plzni. AntropoWebzin, 2012, roč.2012. č.2, s.107-118, ISSN 1801-8807.
 • Čapek, L. Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku. Archaeologia historica, 2012, roč.37. č.1, s.143-164, ISSN 0231-5823.
 • Čapek, L.; Baierl, P. Zjišťovací archeologický výzkum zaniklých středověkých vesnic Prochod a Žďár ve Velechvínském polesí, okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2012, roč.2012. č.25, s.193-207, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L.; Preusz, M. Chov ovcí, ovčíny a sociální struktura ovčího řemesla ve středověku a novověku v Čechách a na Moravě. Kuděj, 2012, roč.13. č.2, s.6-35, ISSN 1211-8109.
 • Čapek, L. Dvě zaniklé středověké vesnice ve Velechvínském polesí, okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2011, roč.24. č.1, s.227-248, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L. Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice. Archaeologia historica, 2011, roč.36. č.2, s.351-372, ISSN 0231-5823.
 • Čapek, L. Příspěvek k chronologii vrcholně středověké keramiky z Českých Budějovic. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010, roč.23. č.1, s.239-260, ISSN 0231-8237.
 • Čapek, L. Raně a vrcholně středověké osídlení Českobudějovické pánve (10. - 13. století). Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč.5. č.4, s.83-133, ISSN 1802-0364.
Chapters in a book
 • Čapek, L. Changes in the Rural Milieu and Land Use on Estates in Southern Bohemia during the Sixteen Century. The Rural World in the Sixteenth Century, Exploring the Archaeology of Innovation in Europe, Turnhout, Begium : Brepols Publishers, 2022, s.23-52. ISBN 978-2-503-59705-8.
 • Čapek, L.; Preusz, M. Changes in Pottery Production, Distribution and Consumption in the Post-medieval Period in South Bohemia. Europa Postmediaevalis - Post-medieval pottery between (its) borders, Oxford : Archaeopress, 2019, s.35-52. ISBN 978-1-78969-188-7.
 • Čapek, L. Využití dat leteckého laserového skenování ke studiu středověké a novověké krajiny Velechvínského polesí, okr. České Budějovice. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny, Plzeň : Katedra archeologie, Filosofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.150-158. ISBN 978-80-261-0194-9.
 • Čapek, L.; John, J.; Stolz, D. Příspěvek leteckého laserového skenování k poznání dvou zaniklých středověkých vesnic mezi Líšnou a Točníkem. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.144-149. ISBN 978-80-261-0194-9.
 • Čapek, L.; Menšík, P. Letecké laserové skenování a jeho využití ke studiu archeologických nemovitých památek v lesním komplexu Bezinský na katastru obce Rataje (okr. Tábor). Archeologie a letecké laserové skenování krajiny, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.99-110. ISBN 978-80-261-0194-9.
Papers in Proceedings
 • Čapek, L.; John, J. Archaeology and the history of forests - Approaches to the study of archaeological monuments in woodland environments and the conceptual design for their heritage protection. In Archaeological Sites in Forest - Strategies for their Protection. München : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2017, s.40-51. ISBN 978-3-86222-226-1.
 • Čapek, L.; Thomová, Z. Předlokační a raně středověké osídlení Českých Budějovic a nejstarší počátky města ve třetí třetině 13. století na základě archeologických pramenů. In Jihočeský sborník historický - Supplementum 7. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016, s.119-148. ISBN 978-80-87311-78-3.
 • Čapek, L. Prostorová distribuce středověkých až raně novověkých keramických skupin z městské radnice v Českých Budějovicích pomocí analytických nástrojů v geografických informačníchh systémech. In Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque - Supplementum III. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.6-17. ISBN 978-80-210-8151-2.
 • Čapek, L.; Holata, L.; Menšík, P.; Baierl, P.; Hrdlička, J.; Procházka, M.; Říha, J.; Savková, J. Interdisciplinary research on artefacts: archaeometric study of pottery and phosphate soil analysis in deserted medieval villages. In Fines Transire 23. 2014. s.95-104. ISBN 1868-2308.
 • Čapek, L. Příspěvek ke studiu hradiště Prácheň a jeho zázemí v 10. až 13. století na základě archeologických a historických pramenů. In Vlastivědný sborník muzea Šumavy. Sušice : Muzeum Šumavy, 2014, s.107-132. ISBN 978-80-87235-07-2.
 • Baierl, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Menšík, P. Využití geofyzikálních metod Katedry archeologie v Plzni v lesním prostředí v letech 2011–2012. In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec. České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2013. s.7-15. ISBN 978-80-87311-43-1.
 • Čapek, L.; Baierl, P.; Petr, L. Archeologický výzkum zaniklých středověkých vesnic v lesním prostředí na Českobudějovicku. Metody, výsledky a další perspektivy archeologické prospekce. In Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013, s.65-76. ISBN 978-80-87311-43-1.
 • John, J.; Menšík, P.; Hložek, J.; Čapek, L.; Baierl, P. Application of non-destructive archaeological methods in research of prehistoric and medieval monuments in the South Bohemia. In Archaeological Prospection : proceedings of the 10th International Conference on Archaeological Prospection. Vienna, 2013, s.55-56. ISBN 978-3-7001-7459-2.
Specialized maps
 • Čapek, L.; Hájek, P. Mapa středověkých keramických souborů. 2021.
 • Čapek, L.; Hájek, P.; Slavíček, K.; Všianský, D.; Petřík, J.; Adameková, K.; Zaoralová, K. Mapa petrografických analýz a keramických surovin. 2020.
Posters, Lectures
 • Čapek, L. Südböhmische Graphittonkeramik des 13. Jahrhunderts von Fundorten in Österreich und Bayern. 2023.
 • Čapek, L. Energetické a materiální toky při výrobě a užití středověké, novověké a moderní keramiky. 2023.
 • Čapek, L. Innovation in pottery production in the Czech lands in the 13th century – diffusion, acculturation or impedance. Which models suit the best?. 2022.
 • Čapek, L.; Hájek, P.; Slavíček, K.; Všianský, D.; Petřík, J. Mapování středověké keramiky - užití ArcGIS Online ke studiu movitého kulturního dědictví. 2022.
 • Čapek, L. Medieval white miniature vessels from the Czech Lands and Central Europe and their entanglement in the social-economic networks. 2021.
 • Čapek, L. Šíření inovací v keramické výrobě ve 13. století v českých zemích. 2021.
 • Čapek, L. Zhodnocení dosavadních výsledků projektu NAKI II – Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví. 2021.
 • Čapek, L. Středověká keramika ze zaniklého východního křídla na druhém nádvoří strakonického hradu. 2019.
 • Čapek, L. Databázové systémy středověké keramiky v ČR a cesty k univerzálnímu deskriptivnímu systému?. 2019.
 • Čapek, L. Studium keramiky vrcholného a pozdního středověku v Čechách – témata, přístupy, metody. 2019.
 • Čapek, L. The issues about analysis and assessement of medieval pottery in Czech Republic - current problems and future trends. 2019.
 • Čapek, L. Charakter středověkých keramických souborů a metodiky jejich zpracování na příkladu městských a hradních lokalit (na příkladu města České Budějovice a hradu ve Strakonicích). 2019.
 • Čapek, L.; Preusz, M. Changes in Pottery Production, Distribution and Consumption in the Post-medieval Period in the Southern Bohemia. 2018.
 • Čapek, L.; Menšík, P. Raně středověká keramika z hradiště „Kněží hora“ u Katovic okr. Strakonice. 2018.
 • Čapek, L.; Preusz, M. Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia. 2018.
 • Čapek, L.; Plzák, J.; Těsnohlídková, K.; Slavíček, K.; Pavelka, J.; Zemancová, T. Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví – prvotní informace o projektu NAKI II realizovaném v letech 2018–2021. 2018.
 • Čapek, L. Hirzo – zvíkovský purkrabí a lokátor královských založení v jižních Čechách. 2017.
 • Čapek, L. Changes in rural settlement and land-use on estates in South Bohemia during the 16th century. 2017.
 • Čapek, L. Problematika zpracovávání početných keramických souborů z městských výzkumů a tvorba chronologických modelů. 2016.
 • Čapek, L. Archeologický výzkum nádvoří radnice v Českých Budějovicích. Analýza, syntéza a interpretace stratigrafických dat v korelaci s chronologickým rozborem artefaktů. 2016.
 • Čapek, L. Where throwing out rubbish? Reflexion of waste management and study of waste areas in the towns in Bohemia and Moravia in High Middle Ages.. 2015.
 • Čapek, L.; Preusz, M. Středověké a novověké artefakty z radničního dvora v Českých Budějovicích a jejich výpověď o sociálním prostředí měšťanských domácností a městské radnice. 2015.
 • Čapek, L. Prostorová distribuce keramických tříd a keramických skupin na parcelách městské radnice v Českých Budějovicích. 2015.
 • Čapek, L. Outline and introduction of selected Medieval and Early Modern pottery forms and wares from town České Budějovice. 2015.
 • Čapek, L. Středověká keramika jako prostředek k behaviorální a sociální intepretaci stratigrafických situací na příkladu města Českých Budějovic. 2014.
 • Čapek, L. Pie-slice package. Statistický program C. Ortona a P. Tyerse a jeho využití pro středověké keramické soubory. 2014.
 • Čapek, L. Medieval pottery in urban stratigraphy as indicator behavioral and social processes. 2014.
 • Čapek, L.; Holata, L.; Vařeka, P. Historical Landscape Archaeology in Czech Republic within Central European Context: Approaches, Theories and Methods. 2014.
 • Čapek, L. Základní okruhy studia středověké keramika aneb keramika jako archeologický pramen. 2014.
 • Petr, L.; Čapek, L.; Hložek, J.; Holata, L.; Menšík, P.; Vařeka, P. Pollen Chronicle of a Medieval Village - palynological evidence of settlement decline and vegetation succession from a small water reservoir. 2013.
 • Čapek, L.; Netolický, P.; Plzák, J.; Vladař, J. Nové poznakty o stavební podobě tvrze v Řesanicích (Plzeňský kraj). 2013.
 • Netolický, P.; Čapek, L. Archeologie a historie lesa. Strategie managementu a preventivní ochrany archeologických památek v lesním prostředí. 2013.
 • Čapek, L. Changes in the structure of village settlement in the Late Medieval and Early Modern periods in South Bohemia as a result of transformations in land use systems. 2013.
 • Petr, L.; Čapek, L.; Menšík, P.; Hložek, J. Středověké osídlení jižních Čech na základě palynologického průzkumu kulturní krajiny v okolí Kozího hrádku a zaniklé vesnice Prochod. 2013.
 • Říha, J.; Čapek, L.; Menšík, P.; Procházka, M. Possibilities of use of X-rays based non-destructive analyses on examples of Prehistoric and Medieval ceramic artifacts. 2013.
 • Baierl, P.; Čapek, L.; Hložek, J.; Menšík, P. Využití geofyzikálních metod Katedry archeologie v Plzni v lesním prostředí v letech 2011 – 2012. 2013.
 • Čapek, L.; Netolický, P. Formalizované statistické vyhodnocení dřevohliněných zahloubených staveb z počátků měst 13. a 14. století v Čechách a na Moravě. 2013.
 • John, J.; Menšík, P.; Hložek, J.; Čapek, L.; Baierl, P. Application of non-destructive archaeological methods in research of prehistoric and medieval monuments in the South Bohemia. 2013.
 • Čapek, L. Podobnosti a rozdíly mezi keramickými soubory z Českých Budějovic a jejich behaviorální intepretace. 2012.
 • Čapek, L. Structural Changes in Context of Pottery Distribution in the Medieval Town Hall in České Budějovice and their Interpretation in Behavioral Terms. 2012.
 • Čapek, L. Structural changes in context of pottery distribution in the medieval town České Budějovice - And their interpretation in behavioral terms. 2012.
 • Čapek, L.; Preusz, M. Historicko‐archeologické poznání ovčáckého řemesla, pozdně středověkých a novověkých ovčínů v jižních Čechách. 2012.
 • Čapek, L. Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku. 2011.
 • Čapek, L. Zaniklá středověké a novověká krajina Velechvínského polesí. 2011.
 • Čapek, L. Studium sídelních struktur na Českobudějovicku v raném a vrcholném středověku na základě výpovědi písemných, archeologických a stavebně historických pramenů. 2010.
Book reviews
 • Čapek, L. Pottery and Social Life in Medieval England: Towards a Relational Approach. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, roč.7. č.2, s.231-243, ISBN 1802-0364.
 • Čapek, L. Jan Mařík: Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda, 2010, roč.5. č.4, s.336-340, ISBN 1802-0364.