Ing. arch. Petr CHOTĚBOR, CSc.

člen redakční rady Castellologica bohemica
člen vědeckého výboru konference CABE