Potenciál archeologického výzkumu krajiny v ČR prostřednictvím dálkového laserového 3-D snímkování (LIDAR)


Hlavní řešitel na KAR: prof. PhDr. Martin GOJDA, CSc., DSc.
Číslo projektu:GAP405/10/0454
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2010-2011

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Navrhovaný projekt je zaměřen na získání a zpracování archeologických dat prostřednictvím speciální metody dálkového (leteckého) laserového skenování, která se pro potřeby terénního archeologického výzkumu poprvé uplatnila v první polovině tohoto desetiletí (zařízení, jímž se data získávají, se nejčastěji označuje termínem LIDAR). Do české archeologie nebyla tato metoda dosud uvedena. Cílem navrhovaného projektu je zjistit, jaký potenciál pro výzkum reliktů pravěkého, středověkého a novověkého osídlení uchovaných v podobě antropogenního tvaru reliéfu v naší zemi nabízí komplexní metoda dálkového laserového snímkování. Tímto potenciálem rozumíme především zhodnocení efektivity procesu mapování a komplexní dokumentace areálů s archeologickými situacemi zachovanými v destruované podobě na povrchu terénu (deprese a vyvýšeniny), a to především v zalesněném prostředí.